Nazwa przedmiotu:
Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa
Koordynator przedmiotu:
dr Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNK371
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Obciążenie studenta pracą: Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia) 19 Godziny kontaktowe z nauczycielem (konsultacje) 2 Przygotowanie do zajęć 2 Prace domowe 12 Przygotowanie do sprawdzianów 12 SUMA 47
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Nie są wymagane
Limit liczby studentów:
150
Cel przedmiotu:
C1. Zapoznanie studentów kierunków technicznych z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi statusu przedsiębiorców oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej oraz Unii Europejskiej. C2. Zapoznanie studentów kierunków technicznych z podstawowymi instrumentami obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów w obrocie gospodarczym. C3. Zapoznanie z zasadami wyszukiwania odpowiednich aktów prawnych oraz metod posługiwania się tekstem prawnym. C4. Ćwiczenie przygotowywania dokumentów służących podejmowaniu działalności gospodarczej oraz sporządzania umów wykorzystywanych w obrocie gospodarczym.
Treści kształcenia:
1. Podstawowe wiadomości o prawie gospodarczym. 2. Źródła prawa. Metody wykładni tekstu prawnego. Podmiotowość prawna. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne, osoby prawne i ułomne osoby prawne. Pojęcie odpowiedzialności za zobowiązania 3. Pojęcie prawa rzeczowego, pojęcie rzeczy, rodzaje rzeczy, części składowe rzeczy, cechy praw rzeczowych. Własność – treść i zakres, współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, zasady cywilnoprawne obrotu prawami rzeczowymi. Inne prawa majątkowe z uwzględnieniem praw własności przemysłowej oraz praw autorskich. 4. Formy czynności prawnych z uwzględnieniem praktyki obrotu gospodarczego 5. Zobowiązania – pojęcie, przedmiot, klasyfikacja 6. Podstawowe zasady zobowiązań. Umowy jako źródło zobowiązań. Zasada swobody umów. Wykonanie zobowiązań umownych. 7. Tryby zawarcia umowy ze szczególnym uwzględnieniem metod dochodzenia do zawarcia umowy w obrocie gospodarczym 8. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów z uwzględnieniem skutków naruszenia praw własności intelektualnej w obrocie gospodarczym 9. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia. 10. Pojęcie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pojęcie przedsiębiorstwa, firmy, oddziału, przedstawicielstwa 11. Rejestracja działalności przedsiębiorcy indywidualnego w CEIDG, zapoznanie z formularzami zgłoszeniowymi, Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej 12. Uprawnienia przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów przeciwdziałania samowoli urzędniczej 13. Wstęp do prawa spółek. Zasady tworzenia spółek handlowych. Rejestr Przedsiębiorców KRS 14. Spółki osobowe i spółki kapitałowe - podstawowe cechy wyróżniające 15. Pojęcie własności intelektualnej – dobra niematerialne i ich kategorie (utwór, oznaczenia, rozwiązania). 16. Własność intelektualna a własność przemysłowa. 17. Źródła prawa własności intelektualnej. 18. Modele ochrony własności intelektualnej i charakter prawa – ochrona prawem podmiotowym (pojęcie i charakter uprawnień) / deliktem (pojęcie i charakter uprawnień). 19. Sposoby ochrony własności przemysłowej – poprzez rejestrację / poprzez zwalczanie nieuczciwej konkurencji 20. Przedmiot własności intelektualnej: a/ Dobra własności intelektualnej sensu stricto - Przedmiot praw autorskich – utwór (ogólne pojęcie i cechy, rodzaje utworów w prawie autorskim) - Ogólna charakterystyka przedmiotu praw pokrewnych. Artystyczne wykonanie. - Prawo do wizerunku oraz do tajemnicy korespondencji b/ Dobra własności przemysłowej – ogólna charakterystyka i podstawowe pojęcia. - Wynalazek, wynalazek biotechnologiczny (definicja, przesłanki zdolności patentowej) - Znak towarowy (definicja, funkcje i rodzaje, przesłanki zdolności rejestracyjnej) - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji (pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji i rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji, klauzula dobrych obyczajów i jej funkcje), 21.Powstanie prawa, charakter i treść prawa: a/ Prawa autorskie osobiste i majątkowe – treść, nabycie, charakter, czas trwania. Prawa zależne. Zagadnienie autoplagiatu. b/ Prawa własności przemysłowej z rejestracji: - zagadnienia wspólne: rodzaje poszczególnych praw i ich charakter, sposób nabycia (nabycie na podstawie decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego) i warunki formalne, czas trwania praw - wybrane przypadki: Patent na wynalazek i dodatkowe prawo ochronne – treść uprawnień. Prawo ochronne na znak towarowy – treść uprawnień. c/ Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – powstanie i treść uprawnień Podmioty praw własności intelektualnej – nabycie pierwotne: - podmioty praw autorskich – autor, utwór pracowniczy - podmioty prawa własności przemysłowej – uprawniony do zgłoszenia wynalazku, wynalazek pracowniczy, uprawniony z rejestracji znaku towarowego. 22. Przeniesienie własności intelektualnej - nabycie pochodne prawa: a/ Przeniesienie praw autorskich – treść i forma umowy b/ Przeniesienie praw z patentu i prawa ochronnego na znak towarowy – treść i forma umowy Korzystanie z własności intelektualnej a/ Umowne upoważnienie do korzystania z praw autorskich - umowa licencji w prawie autorskim (treść, forma, czas trwania, wynagrodzenie) b/ Umowne upoważnienie do korzystania z praw własności przemysłowej – umowa licencji (treść i forma umowy, rodzaje licencji) c/ Dopuszczalne korzystanie z własności intelektualnej bez zgody uprawnionego: - tzw. dozwolony użytek w prawie autorskim – zagadnienia ogólne, dozwolony użytek osobisty, swoboda cytowania, uprawnienia właściciela egzemplarza utworu. - licencja ustawowa i przymusowa w prawie własności przemysłowej - pojęcie używacza uprzedniego Pojęcie wyczerpania prawa 23. Naruszenie własności intelektualnej a/ naruszenie praw autorskich – osobistych i majątkowych. Plagiat prac naukowych, magisterskich i licencjackich. b/ naruszenie praw z patentu oraz postacie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy 24. Roszczenia cywilnoprawne z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej 25. Międzynarodowa ochrona własności intelektualnej – zagadnienia wybrane: patent europejski i znak towarowy wspólnotowy.
Metody oceny:
1. Obecność oraz aktywność na zajęciach. Możliwe dwie nieobecności w semestrze 2. Pozytywny wynik zaliczenia pisemnego (praca pisemna w formie przygotowania praktycznego komentarza do wyroku sądu międzynarodowego obejmującego materię zajęć)
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1) Prawo własności intelektualnej, red. J. Wieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2013. 2) A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2013. 3) Prawo własności intelektualnej. Repertorium, red. Mariusza Załuckiego, Warszawa 2008. Literatura uzupełniająca: 1) Prawo cywilne i handlowe w zarysie, red. W.J. Katner, Warszawa 2009. 2) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, LexisNexis 2008.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
Narzędzia dydaktyczne 1. Wykłady 2. Teksty ustaw, przykłady ważniejszego orzecznictwa w formie papierowej i elektronicznej

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNK371_W01
Zna ogólne zasady dotyczące zakładania i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK371_W02
Ma podstawową wiedzę odnośnie prawnych aspektów autorskich praw osobistych twórców w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz własności przemysłowej w tym prawa patentowego
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK371_W03
Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego w odniesieniu do różnych form prowadzenia działalności gospodarczej
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNK371_U01
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w zakresie prawnych regulacji z zakresu działalności gospodarczej oraz potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie odnośnie uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.ZNK371_K01
Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie uwarunkowań prawnych działalności gospodarczej oraz ma świadomość odpowiedzialności prawnej związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK371_K01
Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie uwarunkowań prawnych działalności gospodarczej oraz ma świadomość odpowiedzialności prawnej związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: