Nazwa przedmiotu:
Podejmowanie działalności gospodarczej
Koordynator przedmiotu:
mgr Małgorzata Deszczka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNK499
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 20, w tym: 1) 18 godz. wykładu, 2) 2 godz. konsultacji. 2. Praca własna studenta - 30 godzin, w tym: a) 6 godz. - przygotowanie do wykładów; b) 24 godz.- przygotowanie do sprawdzianu.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 20, w tym: 1) 18 godz. wykładu, 2) 2 godz. konsultacji.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zrealizowane zajęcia z podstaw ekonomii.
Limit liczby studentów:
150
Cel przedmiotu:
1. Zapoznanie się z podstawowymi formami prawno-organizacyjnymi i opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 2. Zdobycie podstawowej wiedzy o obowiązkach i zobowiązaniach przedsiębiorcy wobec podmiotów zewnętrznych. 3. Zdobycie umiejętności w zakresie interpretowania zjawisk gospodarczo-prawnych mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.
Treści kształcenia:
1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa: motywy podejmowania działalności gospodarczej, otoczenie przedsiębiorstwa i ryzyko podejmowania działalności gospodarczej, sektor MSP. 2. Charakterystyka form organizacyjno-prawnych dla przedsiębiorstwa. 3. Formy opodatkowania dochodów w działalności gospodarczej,ze szczególnym uwzględnieniem jednoosobowej działalności gospodarczej. 4. Procedury formalno-prawne dotyczące podejmowania jednoosobowej działalności gospodarczej. 5. Podatek VAT w działalności gospodarczej. 6. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w działalności gospodarczej. 7. Struktura biznesplanu i strategie konkurencji. 8. Źródła finansowania przedsiębiorstwa:kredyt bankowy, pożyczka, usługi funduszy poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych, wsparcie ze strony aniołów biznesu i funduszy venture capital.
Metody oceny:
Sprawdzian składający się z pytań testowych, jak i pytań otwartych.
Egzamin:
nie
Literatura:
Wybrane rozdziały z: 1) B. Glinka, S. Gudkova: Przedsiębiorczość; Wolters Kluwer, Warszawa 2011. 2) B. Godziszewski i inni: Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011. 3) Red. K. Safin: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNK499_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej głównie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK499_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej głównie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNK499_U01
Potrafi pozyskiwać informacje dotyczące podstaw działalności gospodarczej z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK499_U01
Potrafi pozyskiwać informacje dotyczące podstaw działalności gospodarczej z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.ZNK499_K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK499_K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK499_K02
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki gospodarczej działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane działania.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: