Nazwa przedmiotu:
Miernictwo cieplno-przepływowe
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Konrad Gumowski, mgr inż.Michał Kubiś, mgr inż. Karol Pietrak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNK349
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Razem: 60 godzin, w tym: 1) Liczba godzin kontaktowych - 35, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 30 godz. b) konsultacje - 5 godz. 2) Praca własna studenta - 25 godz, w tym: a) przygotowywanie się studenta do laboratorium - 10 godz b) przeliczanie wyników pomiarów i opracowywanie sprawozdań - 15 godz
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0.5 ECTS - Liczba godzin kontaktowych - 35, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 30 godz. b) konsultacje - 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,2 punktu ECTS - 55 godz., w tym 1) ćwiczenia laboratoryjne - 30 godz, 2) przygotowywanie się studenta do laboratorium - 10 godz 3) przeliczanie wyników pomiarów i opracowywanie sprawozdań - 15 godz
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Mechanika Płynów na poziomie podstawowym. Wymiana Ciepła na poziomie podstawowym.
Limit liczby studentów:
12
Cel przedmiotu:
Nauczenie sposobu pomiarów w termodynamice oraz zapoznanie się z technikami pomiarowymi występującymi w pomiarach cieplnych Przekazanie wiedzy na temat metod pomiaru podstawowych właściwości cieplnych i współczynników charakteryzujących wymianę ciepła. Nauczenie sposobu wykonywania pomiarów cieplnych w stanie ustalonym i nieustalonym. Zapoznanie z podstawową aparaturą i przyrządami stosowanymi w badaniach wymiany ciepła. Nowoczesnych metody pomiaru prędkości, ciśnienia, oraz wizualizacji przepływów. Zapoznanie z podstawową aparaturą i przyrządami stosowanymi w badaniach przepływów nieustalonych. Po zaliczeniu przedmiotu student powinien umieć prawidłowo wykonać pomiary termodynamiczne, pomiary podstawowych właściwości cieplnych ciał stałych metodami ustalonymi i określić parametry niezbędne do wykonania bilansu cieplnego. Będzie potrafił dokonać pomiarów współczynników przejmowania ciepła w warunkach konwekcji swobodnej i wymuszonej. Student zdobędzie umiejętność dokonywania pomiarów ciśnienia i prędkości w przepływie nieustalonym oraz różnych metod wizualizacji przepływów.
Treści kształcenia:
1. Pomiary własności powietrza wilgotnego. 2. Badanie klimatyzatora. 3. Pomiary właściwości cieplnych ciał stałych metodami stanu ustalonego. 4. Pomiary współczynników przejmowania ciepła w warunkach konwekcji swobodnej i wymuszonej. 5. Pomiary przebiegów ciśnień w rurze uderzeniowej w warunkach nieustalonych. 6. Wyznaczanie rozkładu ciśnień na powierzchni opływanego ciała. Wizualizacja opływu metodą filmu olejowego oraz metodą znaczników kierunku.
Metody oceny:
Zaliczenie na podstawie sprawdzianów z poszczególnych ćwiczeń. Praca własna: Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych na podstawie zalecanej literatury. Zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci powinni wykonać zadane pomiary i na ich podstawie opracować sprawozdanie.
Egzamin:
nie
Literatura:
1.P.Bader, K.Błogowska „Laboratorium termodynamiki” 2.Domański R., Jaworski M., Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła. Laboratorium dydaktyczne. OWPW, 2002. 3.Smits A.J., Lim T.T–ed.: Flow Visualization – Techniques and Examples, ICP 2003 4.Gad-el-Hak M.: Flow Control Cambridge Univ. Press 2000 5.Materiały dostarczone przez wykładowcę
Witryna www przedmiotu:
https://www.meil.pw.edu.pl/za/ZA/Dydaktyka
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNK349_W1
Ma podstawową wiedzę na temat sposobów pomiaru temperatury, prędkości i ciśnienia w warunkach ustalonych oraz zna budowę podstawowych przyrządów używanych do tego celu.
Weryfikacja: Sprawdzian wstępny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_W1
Ma podstawową wiedzę na temat sposobów pomiaru temperatury, prędkości i ciśnienia w warunkach ustalonych oraz zna budowę podstawowych przyrządów używanych do tego celu.
Weryfikacja: Sprawdzian wstępny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_W2
Zna metody wizualizacji pól temperatury i prędkości.
Weryfikacja: Sprawdzian wstępny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_W2
Zna metody wizualizacji pól temperatury i prędkości.
Weryfikacja: Sprawdzian wstępny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_W3
Rozumie ogólne zasady wykonywania pomiarów cieplnych w stanie ustalonym i nieustalonym. Zna podstawowe metody i przyrządy stosowane w badaniach wymiany ciepła.
Weryfikacja: Sprawdzian wstępny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_W4
Zna podstawową aparaturę stosowaną w badaniach przepływów nieustalonych oraz zna budowę podstawowych przyrządów używanych do tego celu.
Weryfikacja: Sprawdzian wstępny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNK349_U1
Potrafi określić podstawowy zestaw przyrządów stosowanych do pomiaru właściwości cieplnych (w stanie ustalonym i nieustalonym).
Weryfikacja: Rozmowa zaliczająca sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_U1
Potrafi określić podstawowy zestaw przyrządów stosowanych do pomiaru właściwości cieplnych (w stanie ustalonym i nieustalonym).
Weryfikacja: Rozmowa zaliczająca sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_U1
Potrafi określić podstawowy zestaw przyrządów stosowanych do pomiaru właściwości cieplnych (w stanie ustalonym i nieustalonym).
Weryfikacja: Rozmowa zaliczająca sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_U2
Potrafi określić zestaw przyrządów potrzebnych do pomiaru strumienia ciepła i współczynnika przejmowania ciepła
Weryfikacja: Rozmowa zaliczająca sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_U3
Potrafi dokonać pomiaru i rejestracji szybkozmiennych ciśnień.
Weryfikacja: Rozmowa zaliczająca sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_U3
Potrafi dokonać pomiaru i rejestracji szybkozmiennych ciśnień.
Weryfikacja: Rozmowa zaliczająca sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_U3
Potrafi dokonać pomiaru i rejestracji szybkozmiennych ciśnień.
Weryfikacja: Rozmowa zaliczająca sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_U4
Potrafi dokonać pomiaru ciśnień na powierzchni opływanego ciała przy użyciu wielokanałowego skanera. Umie wyznaczyć opór ciała na podstawie uzyskanego rozkładu ciśnienia.
Weryfikacja: Rozmowa zaliczająca sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_U4
Potrafi dokonać pomiaru ciśnień na powierzchni opływanego ciała przy użyciu wielokanałowego skanera. Umie wyznaczyć opór ciała na podstawie uzyskanego rozkładu ciśnienia.
Weryfikacja: Rozmowa zaliczająca sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_U4
Potrafi dokonać pomiaru ciśnień na powierzchni opływanego ciała przy użyciu wielokanałowego skanera. Umie wyznaczyć opór ciała na podstawie uzyskanego rozkładu ciśnienia.
Weryfikacja: Rozmowa zaliczająca sprawozdanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_U5
Jest w stanie dokonać wizualizacji powierzchniowej i objętościowej podczas opływu ciała. Potrafi zinterpretować uzyskane wyniki.
Weryfikacja: Rozmowa zaliczająca sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_U5
Jest w stanie dokonać wizualizacji powierzchniowej i objętościowej podczas opływu ciała. Potrafi zinterpretować uzyskane wyniki.
Weryfikacja: Rozmowa zaliczająca sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_U6
Posiada umiejętność, posługując się arkuszem kalkulacyjnym, przeliczenia danych uzyskanych podczas pomiarów oraz sporządzenia wykresów. Potrafi zinterpretować uzyskane wyniki.
Weryfikacja: Rozmowa zaliczająca sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK349_U6
Posiada umiejętność, posługując się arkuszem kalkulacyjnym, przeliczenia danych uzyskanych podczas pomiarów oraz sporządzenia wykresów. Potrafi zinterpretować uzyskane wyniki.
Weryfikacja: Rozmowa zaliczająca sprawozdanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe: