Nazwa przedmiotu:
Mechanika III
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Ryszard Maroński, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNK336
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1.Liczba godzin kontaktowych - 30, w tym: a) wykład - 18 godz,; b) ćwiczenia - 9 godz.; c) konsultacje - 3 godz. 2. Praca własna studenta - 50 godzin, w tym: a) studiowanie literatury - 10 godz.; b) bieżące przygotowywanie się do ćwiczeń, rozwiązywanie zadań w domu - 15 godz. c) przygotowywanie się do trzech kolokwiów - 15 godz. d) przygotowywanie się do egzaminu - 10 godzin. Razem - 80 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS,
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Nauczenie rozwiązywania problemów z mechaniki metodami Mechaniki Analitycznej.
Treści kształcenia:
Więzy, klasyfikacja więzów. Przemieszczenie przygotowane. Praca przygotowana. Współrzędne uogólnione, siły uogólnione. Zasada prac przygotowanych. Zasada d’Alemberta. Równania Lagrange’a II-go rodzaju, równania kanoniczne Hamiltona.
Metody oceny:
3 kolokwia (zwalniające z egzaminu), egzamin.
Egzamin:
tak
Literatura:
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNK336_W1
Posiada wiedzę o Rachunku Wariacyjnym i wynikających z niego pojęć Mechaniki Analitycznej takich jak: więzy, przesunięcie przygotowane, współrzedne uogólnione, siły uogólnione, działanie w sensie Hamiltona.
Weryfikacja: Kolokwium, egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK336_W1
Posiada wiedzę o Rachunku Wariacyjnym i wynikających z niego pojęć Mechaniki Analitycznej takich jak: więzy, przesunięcie przygotowane, współrzedne uogólnione, siły uogólnione, działanie w sensie Hamiltona.
Weryfikacja: Kolokwium, egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNK336_U1
Umiejętność rozwiązywania zadań stosując Zasadę Prac Przygotowanych, formalizm równań Lagrange'a II-go rodzaju i równań kanonicznych Hamiltona.
Weryfikacja: Kolokwium, egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK336_U1
Umiejętność rozwiązywania zadań stosując Zasadę Prac Przygotowanych, formalizm równań Lagrange'a II-go rodzaju i równań kanonicznych Hamiltona.
Weryfikacja: Kolokwium, egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: