Nazwa przedmiotu:
Fizyka I
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Daniel Budaszewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNW135
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 20, w tym: a) wykład - 9 godz. b) ćwiczenia - 9 godz. c) konsultacje - 2 godz. 2. Praca własna studenta - 35 godzin, w tym: a) bieżące przygotowywanie studenta do ćwiczeń - 10 godzin; b) rozwiązywanie zadań domowych - 15 godzin; c) przygotowywanie się do kolokwium zaliczeniowego - 10 godzin. Razem - 55 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,8 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 20, w tym: a) wykład - 9 godz. b) ćwiczenia - 9 godz. c) konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Ugruntowanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i metodologii fizyki a także zapoznanie z elementami fizyki jądrowej, szczególnej teorii względności i równań pole elektromagnetycznego. Po zaliczeniu przedmiotu studenci będą mieli podstawową wiedzę na temat budowy materii oraz podstaw teorii względności (niezbędnej między innymi w systemach pozycjonowania GPS).
Treści kształcenia:
Budowa materii i Wszechświata: cząstki elementarne w modelu standardowym, przemiany jądrowe; elementy kosmologii. Elementy szczególnej teorii względności: Podstawowe pojęcia mechaniki klasycznej. Własności przestrzeni. Związek zasad zachowania z symetriami przestrzeni. Źródła sił. Praca, energia. Kontrakcja długości i dylatacja czasu. Transformacja Lorentza. Czasoprzestrzeń. Dynamika relatywistyczna. Energia relatywistyczna i konsekwencje wzoru Einsteina (defekt masy, ograniczenie prędkości przesyłania informacji). Zjawisko Dopplera. Elektrodynamika klasyczna i optoelektronika: Definicja pól elektrycznego i magnetycznego. Równania Maxwella. Fale elektromagnetyczne.
Metody oceny:
Kolokwium zaliczeniowe, ocena zadań domowych, ocena aktywności studenta podczas ćwiczeń.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, „Podstawy fizyki”, tom 4, PWN, Warszawa 2003. 2. W. Bogusz, J. Garbarczyk, F. Krok, „Podstawy fizyki”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2005. 3. http://efizyka.if.pw.edu.pl/MEiL
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się