Nazwa przedmiotu:
Eksploatacja wodociągów i kanalizacji - projekt (IN1A_61_P/02)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Maria Mikołajczyk
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_61/02
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt: liczba godzin wg planu studiów - 10, zapoznanie z literaturą - 10, wykonanie projektu - 5, RAZEM: 25 = 1ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt - 10h = 0,4ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt: liczba godzin wg planu studiów - 10h, zapoznanie z literaturą - 10h, wykonanie projektu 5h. Razem 25h = 2ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekt 10-15 studentów
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności planowania eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę i systemów kanalizacji.
Treści kształcenia:
P1-Przygotowanie schematu organizacji eksploatacji dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z uwzględnieniem zasobów kadrowych i sprzętowych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie i obrona projektu oraz obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszczalne dwie nieobecności na zajęciach). W przypadku uczęszczania na ćwiczenia projektowe i niezaliczenia projektu, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektu bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym ćwiczenia projektowe).
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Denczew S., Królikowski A.: Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych, Arkady, Warszawa, 2002 2. Gabryszewski T., Wieczysty A.: Wodociągi, Arkady, Warszawa, 1983 3. Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P.: Kanalizacja. Sieci i pompownie, Arkady, Warszawa, 1983 4. Bauer A. i in.: Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa, 2005 5. Denczew S.: Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. OWPW (w recenzji). Warszawa 2014 6. Denczew S.: Zasady audytowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji.Seria: Wodociągi i Kanalizacja nr 12. Wydawnictwo Zarządu Głównego PZITS. Warszawa 2009 7. Denczew S.: Podstawy modelowania systemu eksploatacji wodociągów i kanalizacji. Monografia KIŚ PAN Vol. 37, Lublin 2006
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W06_01
Posiada podstawową wiedzę o cyklu życia, niezawodności i bezpieczeństwie działania układów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Weryfikacja: wykonanie i obrona projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG
Charakterystyka W08_02
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Weryfikacja: wykonanie i obrona projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i materiałów producentów dla potrzeb eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Weryfikacja: wykonanie i obrona projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U13_02
Potrafi dokonać oceny efektywności procesów eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie wskaźników technologiczno-eksploatacyjnych.
Weryfikacja: wykonanie i obrona projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Weryfikacja: wykonanie i obrona projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K02_01
Ma świadomość oraz potrafi zdefiniować podstawowe powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz działąniami eksploatacyjnymi, a także ich wpływem na środowisko.
Weryfikacja: wykonanie i obrona projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR