Nazwa przedmiotu:
Specjalne procesy oczyszczania wody i ścieków - laboratorium (IN1A_62B_L)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Hanna Bauman-Kaszubska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_62B_L
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, opracowanie wyników i napisanie sprawozdania - 7, przygotowanie do sprawdzianów - 8, razem - 50;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Laboratoria - 20 h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 20 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15 h, opracowanie wyników i napisanie sprawozdania - 7 h, przygotowanie do sprawdzianów - 8 h; Razem - 50 h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium300h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
laboratorium 8-12 studentów
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest poznanie oraz zrozumienie istoty i przebiegu specjalnych procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, a także doskonalenie umiejętności praktycznych przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych, obliczania wyników i ich interpretacji.
Treści kształcenia:
L1 - Dekarbonizacja wody za pomocą wapna. L2 - Zmiękczanie wody metodą wymiany jonowej. L3 - Określanie chemicznej stabilności wody. L4 - Odkwaszanie wody. L5 - Odmineralizowanie wody. L6 - Oczyszczanie ścieków przemysłowych (np. emulsyjnych). L7 - Zastosowanie polielektrolitów do oczyszczania wody i ścieków.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest: - obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności usprawiedliwione w ciągu semestru), - zaliczenie wszystkich pisemnych sprawdzianów z przygotowania teoretycznego do danego ćwiczenia, - wykonanie i zaliczenie sprawozdań ze wszystkich wykonywanych ćwiczeń. Ocena końcowa z laboratorium wyznaczana jest z uwzględnieniem następujących elementów i ich udziałów procentowych: ocena z pisemnych sprawdzianów na zajęciach laboratoryjnych 60%; ocena ze sprawozdań z wykonanych ćwiczeń 30%; ocena wynikająca z obserwacji podczas zajęć 10%.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Praca zbiorowa pod red. Wąsowskiego J.: Laboratorium z technologii wody, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997 2. Apolinarski M., Bartkiewicz B., Wąsowski J.: Ćwiczenia laboratoryjne z technologii ścieków, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 3. Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 4. Anielak A.: Chemiczne i fizyko-chemiczne oczyszczanie ścieków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 5. Bever J., Stein A., Teichmann H.: Zaawansowane metody oczyszczania ścieków, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1997
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie istoty, przebiegu i stosowania specjalnych procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Weryfikacja: Wejściówki (L1 - L7).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę oraz potrafi wskazać nowe trendy rozwojowe w zakresie nowych rozwiązań i technologii stosowanych w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków oraz współcześnie stosowanych metod analitycznych w badaniach wody i ścieków.
Weryfikacja: Wejściówki (L1 - L7).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody i techniki stosowane w laboratorium technologii wody i ścieków, sprzęt i aparaturę wykorzystywaną przy realizacji badań doświadczalnych, wynikające z referencyjnych metod pobierania próbek wody i ścieków oraz ich analizy i oceny.
Weryfikacja: Obserwacja podczas ćwiczeń laboratoryjnych (L1 - L7).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_01
Zna podstawy prawne dotyczące wymagań stawianych wodzie do picia, wodzie do celów przemysłowych oraz ściekom odprowadzanym do odbiornika.
Weryfikacja: Wejściówki i sprawozdania (L1 - L7).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U07_01
Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania sprawozdania z wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego.
Weryfikacja: Sprawozdania (L1 - L7).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U08_01
Potrafi przeprowadzić doswiadczenia z zakresu procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Weryfikacja: Obserwacja podczas ćwiczeń laboratoryjnych, sprawozdania (L1 - L7).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U11_01
Posiada podstawowe przygotowanie do pracy w wybranych środowiskach przemysłowych (laboratorium) i zna zasady bhp.
Weryfikacja: Obserwacja podczas ćwiczeń laboratoryjnych (L1 - L7).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U11_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w grupie podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych i tworzenia sprawozdania oraz ma świadomość odpowiedzialności za wykonywane zadania.
Weryfikacja: Obserwacja podczas ćwiczeń laboratoryjnych, sprawozdania (L1 - L7).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K