Nazwa przedmiotu:
Odnawialne źródła energii - projekt (IN1A_62A_P)
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż./ Dorota Bzowska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_62A
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie pracy projektowej - 15; Razem - 25 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie pracy projektowej - 15; Razem - 25 godzin = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
projekt 10-15 studentów
Cel przedmiotu:
Zapoznanie słuchaczy z wiedzą o charakterze ogólnym z zakresu odnawialnych źródeł energii a także prognoz ich wykorzystania. Nauczanie przedmiotu ma zapewnić poznanie: podstaw teoretycznych i zasad wykorzystania odnawialnych źródeł energii, technicznych możliwości ich wykorzystania, a w szczególności w ciepłownictwie i ogrzewnictwie a także w produkcji energii elektrycznej. Celem jest również przygotowanie do obliczeń wymienników ciepła, rozwiązywania zagadnień z techniki chłodniczej, pomp ciepła, skojarzonego wytwarzania ciepła.
Treści kształcenia:
P1 - Pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego, elementy układów heliopasywsnych i helioaktywnych. Kolektory słoneczne w systemach cwu – wyznaczanie: mocy kolektora, strumienia masowego wody, energii potrzebnej do przygotowania cwu, także w układzie hybrydowym; P2 - Przykłady wykorzystania energii wody, małe elektrownie wodne; P3 - Prezentacje projektów wykonywanych indywidualnie przez studentów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej jako alternatywnego źródła energii także w budownictwie.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest indywidualnego projektu przedstawianego w formie prezentacji. Wyznaczane są konsultacje w uzgodnionych wcześniej terminach. Prowadzący ma kontakt e-mailowy ze studentami.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Chwieduk D., Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promienio. słonecznego w budynku, IPPT, 2006 2. Dubas J., Tomczyk A., Zakładanie, pielęgnacja i ochrona wierzb energetycznych, wyd. SGGW, Warszawa 2005 3. Gardziuk P. i in., Biopaliwa, wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2003 4. Grzybek A. i in., Słoma energetyczne paliwo, wyd. Wieś Jutra, 2001 5. Lorenc H., Struktura i zasoby energetyczne wiatru w Polsce, IMGW, seria Meteorologia-25, 1996 6. Pluta Z., Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, P.W., 2000 7. Pluta Z., Słoneczne instalacje energetyczne, P.W., 2003 8. Poradnik Mechanika, Turbiny wodne, 9. Hoffman, Małe elektrownie wodne, Nabba, 1992 10. Recknagel-Sprenger-Schramek, Kompendium wiedzy Ogrzewanie, Klimatyzacja, Ciepła Woda, Chłodnictwo. Poradnik, Omni Scala, Wrocław 2008 11. Sorensen B., Renewable Energy, Roskilde Univ. Acad. Press, 2000 12. http://www.ieo.pl/ - Instytut Energetyki Odnawialnej.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_01
Ma podstawową wiedzę matamatyczną umożliwiającą wykonanie obliczeń związanych z instalacjami energetycznymi wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U13_01
Potrafi dokonać ocenę przyjętego rozwiązania pod kątem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym konwersji promieniowania słonecznego
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych w zakresie układów, w tym hybrydowych, wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o