Nazwa przedmiotu:
Odnawialne źródła energii (IN1A_62A)
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż./ Dorota Bzowska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_62A
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, przygotowanie do zajęć - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do kolokwium - 10; Razem - 50 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 20 h; Razem - 20 h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Zapoznanie słuchaczy z wiedzą o charakterze ogólnym z zakresu odnawialnych źródeł energii a także prognoz ich wykorzystania. Nauczanie przedmiotu ma zapewnić poznanie: podstaw teoretycznych i zasad wykorzystania odnawialnych źródeł energii, technicznych możliwości ich wykorzystania, a w szczególności w ciepłownictwie i ogrzewnictwie a także w produkcji energii elektrycznej. Celem jest również przygotowanie do obliczeń wymienników ciepła, rozwiązywania zagadnień z techniki chłodniczej, pomp ciepła, skojarzonego wytwarzania ciepła.
Treści kształcenia:
W1 - Energetyka konwencjonalna a środowisko naturalne; W2 - Energooszczędne technologie w tym kogeneracja, trójgeneracja; W3 - Energetyka jądrowa a naturalne środowisko człowieka; odnawialne źródła energii: podział, techniczne możliwości wykorzystania, plany i prognozy w Polsce i UE; W4 - Energia wody: małe i duże elektrownie wodne energia pływów i fal morskich; W5 - Energia wiatru: charakterystyka energii, prognozy i perspektywy; siłownie wiatrowe; W6 - Energia promieniowania słonecznego: podstawy teoretyczne, możliwości termicznego wykorzystania energii słonecznej; pasywne i aktywne systemy słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne; W7 - Energia geotermalna niskotemperaturowa; pompy ciepła; W8 - Biomasa i biogaz, biopaliwa, biogaz wysypiskowy; W9 - Wodór jako paliwo przyszłości, ogniwa paliwowe.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie dwóch kolokwiów. Kolokwia oceniane są punktowo w skali od 0 do 100. Przeliczanie punktów na oceny przebiega wg. schematu: 5,0 – 91-100%, 4,5 – 81-90%, 4,0 – 71-80%, 3,5 – 61-70%, 3,0 – 51-60%, 2,0 – 0-50% Wyznaczane są konsultacje w uzgodnionych wcześniej terminach. Prowadzący ma kontakt e-mailowy ze studentami.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Chwieduk D., Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promienio. słonecznego w budynku, IPPT, 2006 2. Dubas J., Tomczyk A., Zakładanie, pielęgnacja i ochrona wierzb energetycznych, wyd. SGGW, Warszawa 2005 3. Gardziuk P. i in., Biopaliwa, wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2003 4. Grzybek A. i in., Słoma energetyczne paliwo, wyd. Wieś Jutra, 2001 5. Lorenc H., Struktura i zasoby energetyczne wiatru w Polsce, IMGW, seria Meteorologia-25, 1996 6. Pluta Z., Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, P.W., 2000 7. Pluta Z., Słoneczne instalacje energetyczne, P.W., 2003 8. Poradnik Mechanika, Turbiny wodne, 9. Hoffman, Małe elektrownie wodne, Nabba, 1992 10. Recknagel-Sprenger-Schramek, Kompendium wiedzy Ogrzewanie, Klimatyzacja, Ciepła Woda, Chłodnictwo. Poradnik, Omni Scala, Wrocław 2008 11. Sorensen B., Renewable Energy, Roskilde Univ. Acad. Press, 2000 12. http://www.ieo.pl/ - Instytut Energetyki Odnawialnej.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_01
Ma podstawową wiedzę matamatyczną umożliwiającą wykonanie obliczeń związanych z instalacjami energetycznymi wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o tendencjach rozwojowych z zakresu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_03
Ma podstawową wiedzę nt. wpływu podejmowanych inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii na kondycję środowiska naturalnego
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W12_01
Zna podstawowe technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U13_01
Potrafi dokonać ocenę przyjętego rozwiązania pod kątem wykorzyatania energii ze źródeł odnawialnych, w tym konwersji promieniowania słonecznego
Weryfikacja: Kolokwia i projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U13_02
Potrafi dokonać ocenę przyjętego rozwiązania pod kątem wykorzyatania energii ze źródeł odnawialnych, w tym konwersji promieniowania słonecznego
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych w zakresie układów, w tym hybrydowych, wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych
Weryfikacja: Kolokwia i projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia rozwoju technologii wykorzystujących źródła naturalne
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK