Nazwa przedmiotu:
Eksploatacja wodociągów i kanalizacji (IN1A_61/02)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Maria Mikołajczyk
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_61/02
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady (liczba godzin wg planu studiów) - 10; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10; przygotowanie do kolokwium - 5; RAZEM: 25=1ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady (liczba godzin wg planu studiów) - 10h=0,4 ECTS,
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie zasad prawidłowej eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę i systemów kanalizacji.
Treści kształcenia:
W 1 - Podstawy teoretyczne eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych: teoria eksploatacji, inżynieria systemów, teoria niezawodności, bezpieczeństwo w układach wodociągowo-kanalizacyjnych; W 2 - Teoria wymiany i konserwacji, teoria zapasów, teoria masowej obsługi; W 3 - Zagadnienia eksploatacji ujęć wody powierzchniowej i podziemnej, stacji uzdatniania wody i pompowni wodociągowych; W 4 - Zagadnienia eksploatacji zbiorników wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem; W 5 - Zagadnienia eksploatacji sieci kanalizacyjnej i obiektów na sieci kanalizacyjnej; W 6 - System sprawnego usuwania uszkodzeń i jego wpływ na prawidłowe funkcjonowanie systemów wodociągowo-kanalizacyjnych; W 7 - Zintegrowany system płukania i badania jakości wody wodociągowej; W 8 - Bezodkrywkowe metody odnowy technicznej układów wodociągowo i kanalizacyjnych; W 9 - Awarie układów wodociągowych i kanalizacyjnych;
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium z zakresu wykładów. W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym. Warunki zaliczenia kolokwium: 60% – ocena dostateczna, 80% – ocena dobra, 100% - ocena bardzo dobra.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Denczew S., Królikowski A.: Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych, Arkady, Warszawa, 2002 2. Gabryszewski T., Wieczysty A.: Wodociągi, Arkady, Warszawa, 1983 3. Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P.: Kanalizacja. Sieci i pompownie, Arkady, Warszawa, 1983 4. Bauer A. i in.: Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa, 2005 5. Denczew S.: Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. OWPW (w recenzji). Warszawa 2014 6. Denczew S.: Zasady audytowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji.Seria: Wodociągi i Kanalizacja nr 12. Wydawnictwo Zarządu Głównego PZITS. Warszawa 2009 7. Denczew S.: Podstawy modelowania systemu eksploatacji wodociągów i kanalizacji. Monografia KIŚ PAN Vol. 37, Lublin 2006
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Zna oraz potrafi zdefiniować miejsce systemu zaopatrzenia w wodę oraz systemu kanalizacji w przestrzeni infrastruktury komunalnej. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacyjnych, urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków i materiałoznawstwa.
Weryfikacja: kolokwium W1 - W9
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań i technologiach stosowanych w procesie eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych. Potrafi wskazać nowe terendy w zakresie urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych.
Weryfikacja: kolokwium W1 - W5
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W06_01
Posiada podstawową wiedzę o cyklu życia, niezawodności i bezpieczeństwie działania układów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Weryfikacja: kolokwium W1 - W9
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG
Charakterystyka W08_01
Zna podstawy prawne i normy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Weryfikacja: kolokwium W1 - W9
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W08_02
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Weryfikacja: kolokwium W1 - W9
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U13_02
Potrafi dokonać oceny efektywności procesów eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie wskaźników technologiczno-eksploatacyjnych.
Weryfikacja: kolokwium W1 - W9
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiążania w dziedzinie eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Weryfikacja: kolokwium W1 - W9
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K02_01
Ma świadomość oraz potrafi zdefiniować podstawowe powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz działąniami eksploatacyjnymi, a także ich wpływem na środowisko.
Weryfikacja: kolokwium W1 - W9
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR