Nazwa przedmiotu:
Seminarium dyplomowe
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Karol Prałat/adiunkt z habilitacją
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_64
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt: Liczba godzin wg planu studiów - 20, przygotowanie do zajęć - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 35, przygotowanie pracy seminaryjnej - 25; Razem 100h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt: 20 h; Razem: 20h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt: Liczba godzin wg planu studiów - 20, przygotowanie do zajęć - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 35, przygotowanie pracy seminaryjnej - 25; Razem 100h
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt300h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekt 15-30 studentów
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania i prezentowania rozwiązywanych problemów technicznych, organizacyjnych lub badawczych oraz uzupełnienie wiedzy w zakresie wybranych nowych technik i technologii stosowanych w inżynierii środowiska.
Treści kształcenia:
P1 - Omówienie zakresu tematyki, formy prac seminaryjnych. P2 - Zasady przygotowania opracowań studialnych, referatów i artykułów do publikacji z poszanowaniem praw autorskich. P3 - Metodyka wykonywania prac dyplomowych. Forma pracy dyplomowej. P4 - Przedstawienie wybranych nowości z zakresu obranej specjalności. P5 - Referowanie prac seminaryjnych przez studentów wraz z dyskusją . P6 - Przedstawienie stanu realizacji prac dyplomowych uczestników seminarium oraz dyskusja ogólna.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest: - obecność i aktywność na zajęciach, - wykonanie pracy seminaryjnej, - pozytywna ocena wykonanej i zreferowanej na zajęciach pracy seminaryjnej
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Obowiązujące normy, dotyczące projektowania obiektów, urządzeń i instalacji sanitarnych. 2. Nowe podręczniki i monografie inżynierii środowiska. 3. Czasopisma naukowo-techniczne z dziedziny inzynierii środowiska oraz materiały z wybranych konferencji i sympozjów krajowych bądź międzynarodowych. 4. Instrukcje i katalogi dotyczące nowych technologii instalacyjnych
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
Opracowanie seminaryjne powinno być związane z tematem pracy dyplomowej

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W10_01
Ma wiedzę dotyczącą własności intelektualnej i praw autorskich w opracowaniach techniczno-informacyjnych oraz projektowych. Wie jak korzystać z opracowań twórczych innych osób, z poszanowaniem ich praw autorskich .
Weryfikacja: Ocena pracy seminaryjnej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U02_01
Potrafi opracować i przedstawić zebrane informacje dotyczące rozwiązania technologicznego, konstrukcyjnego, organizacyjnego lub badawczego stosowanego w inżynierii środowiska
Weryfikacja: Ocena pracy seminaryjnej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U05_01
Potrafi przygotować informację z wybranego działu inżynierii środowiska na podstawie samodzielnych studiów.
Weryfikacja: Ocena pracy seminaryjnej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U13_01
Potrafi dokonać oceny róznych rozwiązań stosowanych w inżynierii środowiska.
Weryfikacja: Ocena pracy seminaryjnej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K07_01
Ma świadomość popularyzacji wiedzy inżynierskiej w formie profesjonalnego i zrozumiałego przekazu.
Weryfikacja: Ocena sposobu prezentacji pracy seminaryjnej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO