Nazwa przedmiotu:
Praca dyplomowa
Koordynator przedmiotu:
Osoby upoważnione przez RW do kierowania pracami dyplomowymi
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_65
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
10
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
0,0
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,0
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Zapozanie ze wskazaną literaturą - 50, rozwiązanie problemów zagadnienia dyplomowego - 120, napisanie pracy dyplomowej-50, przygotowanie do egzaminu dyplomowego-30, Razem: 250 h = 10 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Praca indywidualna z nauczycielem akademickim kierującym pracą dyplomową
Cel przedmiotu:
Student wykonujący pracę dyplomową ma wykazać się umiejętnością samodzielnego rozwiązywania zadanych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska, przy wykorzystaniu wiedzy nabytej w czasie studiów.
Treści kształcenia:
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej może być rozwiązanie prostego zadania inżynierskiego lub wykonanie określonego zadania badawczego związanego z kierunkiem studiów.
Metody oceny:
Zasady wykonania, formę przedstawienia ukończonej pracy oraz warunki jej oceny i zaliczenia zawarte są w Regulaminie Studiów w Politechnice Warszawskiej oraz w Uchwale nr 27/2016-2020 Rady Wydziału BMiP.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literaturę do opracowania pracy dyplomowej ustala dyplomant w porozumieniu z kierującym pracą dyplomową
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
Proces realizacji pracy dyplomowej, jej oceny i dokumentowania jest określony w Regulaminie Studiów w Politechnice Warszawskiej

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma ogólną uporządkowaną wiedzę z zkresu inżynierii środowiska
Weryfikacja: Egzamin dyplomowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł do rozwiązania problemów zadania dyplomowego i opracowania pracy dyplomowej
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_01
Potrafi samodzielnie uzupełnić swoją wiedzę w celu rozwiązania problemów zadania dyplomowego
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U05_02
Potrafi wykorzystać programy komputerowe do przeprowadzenia naaliz niezbędnych przy rozwiązywaniu problemów zadania dyplomowego.
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U14_01
Potrafi rozwiązać konkretne zadanie inżynierskie w zakresie tematu pracy dyplomowej.
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K05_01
Ma świadomość profesjonalnego podejścia do tworzenia opracowań z poszanowaniem praw autorskich.
Weryfikacja: Ocena pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR