Nazwa przedmiotu:
Komputerowe wspomaganie projektowania w ogrzewnictwie i wentylacji (IN1A_63/01)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Sławomir Grabarczyk/adiunkt
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_63/01
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 30, przygotowanie do zajęć - 5, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, wykonanie prac projektowych - 30, razem - 75; Razem - 75 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 30 h; Razem - 30 h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 30, przygotowanie do zajęć - 5, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, wykonanie prac projektowych - 30, razem - 75; Razem - 75 h = 3 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt450h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15.
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studenta w umiejętności pozwalające na realizację (przy pomocy komputera) zadań mających na celu wykorzystanie inżynierskiego oprogramowania komputerowego do opracowywania i wykonania obliczeń w zakresie projektu instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz ich graficznego odwzorowania.
Treści kształcenia:
P1 - Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego i całkowitej projektowej straty ciepła; P2 - Obliczenia hydrauliczne i graficzne odwzorowanie instalacji ogrzewania; P3 - Projektowanie rozdziału powietrza i dobór nawiewników; P4 - Dobór centrali klimatyzacyjnej i analiza koszów eksploatacji systemu wentylacyjnego; P5 - Obliczenia instalacji kolektorów słonecznych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich pięciu ćwiczeń projektowych, w tym dwóch do wyboru przez grupę. Zaliczenie zadania odbywa się na podstawie oddanego projektu oraz przekazanych materiałów (załączników) w wersji elektronicznej. Ocena końcowa to średnia z ocen cząstkowych. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Dopuszcza się maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności na zajęciach – wymagane odpracowanie ćwiczenia.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Instrukcje programów komputerowych. 2. Aktualnie obowiązujące akty prawne i normy. 3. Materiały i karty katalogowe producentów urządzeń ogrzewczo-wentylacyjnych.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie stosowania narzędzi wspomagających projektowanie systemów ogrzewczo-wentylacyjnych
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U05_02
Potrafi samodzielnie uczyć się obsługi oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie systemów ogrzewczych i wentylacyjnych
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U07_01
Potrafi zestawić i formatować dane oraz wyniki obliczeń uzyskane z oprogramowania komputerowego i wykorzystywać je do tworzenia dokumentacji rysunkowej
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_03
Potrafi zaprojektować, zgodnie z założeniami, instalację ogrzewczo-wentylacyjną, używając oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki w zakresie komputerowego wspomagania projektowania instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK