Nazwa przedmiotu:
Źródła ciepła (IN1A_61/01)
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Grzegorz Serejko
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_61/01
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin wg planu studiów - 10 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10 h, przygotowanie do zaliczenia - 5 h; Razem - 25 h = 1 ECTS;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 10 h = 2/5 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności projektowania węzłów ciepłowniczych stosowanych w budownictwie w oparciu o nowe materiały i technologie.
Treści kształcenia:
W1 - Konwencjonalne źródła ciepła stosowane w budownictwie. Klasyfikacja źródeł ciepła. W2 - Budowa kotłów na paliwa stałe i gazowe. Niskoemisjyne źródła ciepła. W3 - Magazyny paliw. Emitory zanieczyszczeń. Pomieszczenia dla węzłów cieplnych. Kotłownie i maszynownie. W4 - Zawory trójdrożne i czwórdrożne. Sprzęgło hydrauliczne. W5 - Automatyka kotłowni. Krzywa grzania. Armatura regulacyjna i zabezpieczająca. W6 - Kotłownia a środowisko. Remonty i konserwacja kotłowni lokalnych. W7 - Klasyfikacja i charakterystyka podstawowych typów węzłów cieplnych. Charakterystyki cieplne i hydrauliczne wybranych typów wymienników. W8 - Bilans cieplny wymienników ciepła. W9 - Dobór elementów składowych węzłów cieplnych. Automatyczna regulacja i pomiary parametrów w węzłach cieplnych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykładu i zajęć projektowych. Łączna ocena przedmiotu stanowi średnią ważoną ocen z wykładu i projektu w proporcjach 50% oceny z wykładu i 50% oceny z projektu. Zaliczenie treści wykładów dokonane będzie w formie sprawdzianu pisemnego, przeprowadzonego na przedostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Termin sprawdzianu poprawkowego będzie przypadał na ostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z sprawdzianu. Przy ocenianiu sprawdzianu stosowana będzie następująca skala ocen: 5,0 (bardzo dobry) – 91% - 100% 4,5 (ponad dobry) – 81% - 90% 4,0 (dobry) – 71% - 80% 3,5 (dość dobry) – 61% - 70% 3,0 (dostateczny) – 51% - 60% 2,0 (niedostateczny) – 0% - 50%. Wystawienie oceny 2,0 jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Pieńkowski K. i inni, ""Ogrzewnictwo"", Politechnika Białostocka, 1999; 2. Koczyk H. ""Ogrzewnictwo praktyczne"", 2009; 3. Żarski K., ""Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych"", Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Aquarius, Warszawa 1997. 4. Urbaniak A., ""Automatyzacja w inżynierii sanitarnej"", Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1991. 5. Sadowski A., ""Mieszkaniowe węzły cieplne do obsługi instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej"", Instal, 2001, 3, 42-44. 6. Zaborowska E., ""Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych"", Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018, wydanie szóste ISBN: 978-83-7348-575-4 7. Żarski K., ""Węzły cieplne. Poradnik projektowania"", Wydawca: Danfoss HVAC PROJECT, Wydanie pierwsze, 2014 r., ISBN 978-83-929422-5-2 8. Foit H., ""Indywidulane węzły cieplne"", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012 r.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną związaną z zagadnieniami źródeł ciepła
Weryfikacja: sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w źródłach ciepła oraz trendach w zakresie nowych materiałów i technologii.
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W06_01
Ma podstawową wiedzę o cyklach funkcjonowania źródeł ciepła.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i branżowych baz danych w zakresie projektowania kotłowni i węzłów ciepłowniczych.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny rozmowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki, nowych materiałów i technologii w zakresie źródeł ciepła.
Weryfikacja: Rozmowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Weryfikacja: Rozmowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR