Nazwa przedmiotu:
Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WN1A_11)
Koordynator przedmiotu:
-
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
WN1A_11
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
-
Treści kształcenia:
W ramach przedmiotu ogólnowydziałowego (WN1A_11) oferowane są do wyboru: - Ochrona przeciwpożarowa (WN1A_11/01); - Energia w gospodarce narodowej (WN1A_11/04); - Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu (WN1A_11/03).
Metody oceny:
-
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się