Nazwa przedmiotu:
Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji centralnego ogrzewania - projekt (IN1A_37_P/02)
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Grzegorz Serejko
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_37_P/02
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, przygotowanie do zaliczenia - 5, opracowanie pracy projektowej - 5, razem - 25;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10 h= 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt: liczba godzin według planu studiów - 10 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5 h, przygotowanie do zaliczenia - 5 h, opracowanie pracy projektowej - 5 h, razem - 25 h = 1,0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą o tradycyjnych i nowoczesnych technologiach robót sanitarnych z zakresu wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz stworzenie możliwości zdobycia umiejętności oszacowania kosztów robót wykonawczych związanych z montażem tych instalacji.
Treści kształcenia:
P1 - Opracowanie kosztorysu wykonania fragmentu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (przedmiar wykonania fragmentu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, kosztorys szczegółowy wykonania fragmentu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania).
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złożenie osobie prowadzącej przedmiot pracy projektowej i pozytywnie zaliczona obrona tej pracy. Uwaga: przy ustalaniu oceny zaliczeniowej ćwiczeń projektowych uwzględniana jest frekwencja na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności).
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988. 2. Furtak L., Rabiej St. i in.: Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Wydawnictwo Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996. 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 4. Bortniczuk W., Tomaszewski B.: Podstawy normowania technicznego i kosztorysowania w budownictwie w warunkach gospodarki rynkowej. Politechnika Łódzka. Łódź 1994. 5. Katalogi Nakładów Rzeczowych.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, katalogów (katalogi nakładów rzeczowych, informatory cen), zasobów internetowych, czasopism branżowych, stron producentów w odniesieniu do potrzeb procesu wykonawstwa i kosztorysowania instalacji centralnego ogrzewania.
Weryfikacja: Obrona pracy projektowej (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_01
Ma umiejętność samokształcenia się w celu uzyskania informacji i wiedzy o nowych technologiach i materiałach stosowanych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
Weryfikacja: Obrona pracy projektowej (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U09_01
Potrafi wykonywać kosztorysy instalacji centralnego ogrzewania i analizę tych kosztów.
Weryfikacja: Rozmowa-konsultacje (P1). Obrona pracy projektowej (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U09_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U10_01
Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich w zakresie instalacji centralnego ogrzewania brać pod uwagę aspekty systemowe i pozatechniczne przy doborze technologii i odpowiednich materiałów.
Weryfikacja: Rozmowa-konsultacje (P1). Obrona pracy projektowej (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole podczas wykonywania dokumentacji kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania.
Weryfikacja: Obserwacja pracy własnej studenta (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K