Nazwa przedmiotu:
Wentylacja przemysłowa - projekt (IN1A_34_P/02)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Sławomir Grabarczyk/ adiunkt
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_34_P/02
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 5, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, opracowanie koncepcji projektowej - 20, razem - 50;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10 h, przygotowanie do zajęć - 5 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15 h, opracowanie koncepcji projektowej - 20 h; Razem - 50 h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności w zakresie projektowania wentylacji obiektów przemysłowych i instalacji odciągów miejscowych mających za zadanie skuteczne usunięcie substancji zanieczyszczających.
Treści kształcenia:
P1 - Omówienie zakresu opracowania koncepcji projektowej (na zaliczenie) dla wybranego budynku przemysłowego w zakresie usuwania zanieczyszczeń; P2 - Przykładowe rozwiązania wentylacji przemysłowej i odciągów miejscowych w praktyce; P3 - Przykłady obliczania elementów składowych instalacji wentylacji przemysłowej; P4 - Prezentacje przygotowanych przez studentów koncepcji projektowych instalacji usuwających zanieczyszczenia w obiektach przemysłowych.
Metody oceny:
Zaliczenie części projektowej odbywa się na podstawie oceny koncepcji projektowej przedstawianej przez studenta w formie prezentacji lub opracowania.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, PWN, Warszawa 1980 2. Szymański T., Wasiluk W., Wentylacja użytkowa-Poradnik, IPPU Masta, Gdańsk 1999 3. Pełech A., Wentylacja i klimatyzacja – podstawy, OWPWr, Wrocław 2008 4. Recknael H., Sprenger E., Honmann W., Schramek E.R., Poradnik „Ogrzewnictwo Klimatyzacja Ciepła woda Chłodnictwo”, Omni Scala, Wrocław 2008. 5. Aktualnie obowiązujące akty prawne i normy. 6. Materiały katalogowe.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_04
Ma szczegółową wiedzę pozwalającą na opracowanie koncepcji projektowej instalacji wentylacji przemysłowej
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł w zakresie wentylacji przemysłowej; potrafi integrować informacje uzyskane z różnych źródeł, wyciągać wnioski i proponować rozwiązania techniczne
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_01
Ma umiejętność samokształcenia się
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U14_01
Potrafi dokonać identyfikacji procesu technologicznego i związanej z tym emisji szkodliwych zanieczyszczeń w celu sformułowania niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania projektowego w zakresie wentylacji przemysłowej
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej. Rozumie wpływ działalności inżynierskiej na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi w obiektach przemysłowych.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P2, P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR