Nazwa przedmiotu:
Ocena i certyfikacja energetyczna budynków - projekt (IN1A_34_P/01)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Sławomir Grabarczyk/ adiunkt
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_34_P/01
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 5, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, opracowanie prac projektowych - 20, razem - 50;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10 h, przygotowanie do zajęć - 5 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15 h, opracowanie prac projektowych - 20 h; Razem - 50 h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta podstawowych umiejętności w zakresie oceny efektywności energetycznej budynków.
Treści kształcenia:
P1 - Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energię dla ogrzewania i wentylacji; P2 - Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energię dla chłodzenia; P3 - Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energię na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej; P4 - Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia wbudowanego; P5 - Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energię użyteczną, końcową i pierwotną dla przykładowego budynku; P6 - Sprawdzenie wymagań dla budynku zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi.
Metody oceny:
Zaliczenie części projektowej odbywa się na podstawie oceny zadania projektowego. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z części praktycznej.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. UE L 153/13) 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków (Dz.U. L 1 z 4.1.2003) 3. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U.poz. 1200 z 2014 r.) 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376 z 18.03.2015 r.) 5. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926 z 2013 r.) z poźn. zmianami 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2008 Nr 201, poz. 1238) 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008 Nr 201 poz. 1239) z poźn. zmianami 9. PN-EN ISO 52016-1:2017-09 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne - Część 1: Procedury obliczania 10. PN-EN ISO 13790:2008. Właściwości energetyczne budynków - obliczanie zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie przestrzeni
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U13_03
Potrafi dokonać krytycznej analizy systemów ogrzewczo-wentylacyjnych, klimatyzacji i ciepłej wody użytkowej oraz ocenić istniejące rozwiązania
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o