Nazwa przedmiotu:
Technologie informacyjne w wodociągach i kanalizacji - projekt (IN1A_24_P/02)
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Grzegorz Serejko
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_24/02
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt: liczba godzin według planu studiów - 10, wykonanie projektów - 15; Razem - 25.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt: liczba godzin według planu studiów - 10, wykonanie projektów - 15; Razem - 25 h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności z zakresu technologii informacyjnych wykorzystywanych w procesach decyzyjnych eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Treści kształcenia:
P1 - Opracowanie wykresu wzrostu informacji, P2 - Opracowanie modelu procesu decyzyjnego przy pomocy informacji eksploatacyjnych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie prac projekowych (w oparciu o wytyczne osoby prowadzacej przedmiot) i uzyskanie pozytywnych ocen z obron tych projektów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Denczew S.: Podstawy modelowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji. Wydawnictwo Komitetu Inżynieri Środowiska. PAN. Lublin 2006. 2. Gaździnki J. : Systemy informacji przestrzennej. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera. Warszawa 1990. 3. Denczew S.: Eksploatacja wodociągów i kanalizacji OWPW (w recenzji). Warszawa 2014
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W09_01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania wodociągami i kanalizacją w tym zarządzania jakością.
Weryfikacja: Obrona prac projektowych (P1,P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W09_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U07_01
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno - komunikacyjnymi do realizacji zadań w zakresie wodociągów i kanalizacji.
Weryfikacja: Obrona prac projektowych (P1,P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U14_01
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania projektowego w zakresie układów wodociagowych i kanalizacyjnych.
Weryfikacja: Obrona prac projektowych (P1,P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej sanitarnej w zakresie układów wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym ichwpływu na środowisko, oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. Zna ogólne zasady bhp w zakresie urządzeń sanitarnych i rozumie konieczność respektowania tych zasad w działalności inżynierskiej.
Weryfikacja: Obrona prac projektowych (P1,P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR
Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przejmując w niej różne role. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w zakresie eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Weryfikacja: Obrona prac projektowych (P1,P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K