Nazwa przedmiotu:
Nowoczesna organizacja i techniki zarządzania w wodociągach i kanalizacji - projekt (IN1A_24_P/01)
Koordynator przedmiotu:
dr inż. /Maria Mikołajczyk
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_24/01
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty (liczba godzin wg planu studiów) - 10; przygotowanie do zajęć - 5; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5; inne - wykonanie ćwiczenia projektowego - 5; RAZEM:25
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty (liczba godzin wg planu studiów) - 10h=0,4 ECTS;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty (liczba godzin wg planu studiów) - 10h=0,4 ECTS; przygotowanie do zajęć - 5h=0,2 ECTS, zapoznanie ze wskazaną literaturą 5h=0,2 ECTS; inne - wykonanie ćwiczenia projektowego - 5h =0,2 ECTS; RAZEM: 25h=1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest nabycie umiejętności w zakresie organizacji eksploatacji i zarządzania przedsiebiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
Treści kształcenia:
P1 - Projekt schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego ( forma prawna - spółka z o.o. lub spółka akcyjna ) z uwzględnieniem nowoczesnych elementów organizacji ( w postaci wydziałów, działów lub biur ) i ich podległość względem zarządu spółki ( prezesa i członków zarządu). P2 - Projekt przykładowego schematu organizacyjnego eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w przedsiębiorstwie wodociągowo - kanalizacyjnym. P3 - Projekt ogólnego i szczegółowego przebiegu audytu systemu eksploatacji wodociągów i kanalizacji przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie i obrona prac projektowych do ostatniego dnia zajęć w semestrze oraz obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione). W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe).
Egzamin:
nie
Literatura:
Podręczniki: 1. Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie -teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999 2. Denczew S.: Organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w ujęciu systemowym, Wyd. SGSP, Warszawa, 2006 Literaura uzupełniająca: 1. Denczew S.: Podstawy gospodarki komunalnej. Współczesne zagadnienia sektorów inzynieryjnych, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, 2004 2. Denczew S.: Gospodarka komunalna w praktyce. Ćwiczenia z gospodarki komunalnej, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, 2007 3. Denczew S.: Zasady audytowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji: Teoria i praktyka. Monografia. Seria: Wodociągi i kanalizacja nr 12. Wydawnictwo Zarządu Głównego PZITS, Warszawa 2009
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W08_01
Zna podstawy prawne, na których opiera się działalność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w aspekcie technicznym i ekonomicznym.
Weryfikacja: praca projektowa (P1,P2,P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W09_01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym niezależnie od formy własności oraz zarządzania jakością.
Weryfikacja: praca projektowa (P1,P2,P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W09_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i materiałów producentów dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi.
Weryfikacja: praca projektowa (P1,P2,P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U10_01
Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemu projektowego z zakresu technik organizacji i zarzadzania w wodociągach i kanalizacji, zidentyfikować oraz uwzględnić w rozwiązaniu powiązania z innymi elementami systemu, ze środowiskim - powiązania i interakcje w całym systemie.
Weryfikacja: praca projektowa (P1,P2,P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie organizacji i zarządzania w wodociągach i kanalizacji.
Weryfikacja: praca projektowa (P1,P2,P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK