Nazwa przedmiotu:
Podstawy automatyki - laboratorium
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Marian Trafczyński/adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_39
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 3, opracowanie wyników - 5, napisanie sprawozdania - 2, razem - 20h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Laboratorium - 10 h = 1 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 3, opracowanie wyników - 5, napisanie sprawozdania - 2; razem - 20h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium150h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
laboratorium 8-12
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi budowy, funkcjonowania i zastosowania układów automatyki w inżynierii środowiska. Nabycie wiedzy z zakresu automatyki i umięjętności stosowania jej do rozwiązywania problemów inżynierskich.
Treści kształcenia:
L1 - Badanie charakterystyk skokowych i amplitudowo–fazowych członów podstawowych. L2 - Badanie czujników i przetworników parametrów środowiskowych stosowanych w układach automatycznej regulacji. L3 - Badanie charakterystyk cyfrowego regulatora dwustawnego temperatury. L4 - Badanie charakterystyk regulatora PID. L5 - Badanie charakterystyk termodynamicznych w powietrznej pompie ciepła.
Metody oceny:
Ocena z laboratorium składa się z sumy punktów uzyskanych z oceny ze sprawdzianu wejściowego do każdego ćwiczenia laboratoryjnego i za sprawozdania z poszczególnych ćwiczeń. W sumie laboratorium składa się z 5 ćwiczeń laboratoryjnych i wszystkie ćwiczenia muszą być wykonane. Skala ocen przyporządkowana do określonej procentowo przyswojonej wiedzy: 5,0 - 91%-100%, 4,5- 80%-91%, 4-71%-80%, 3,5-61%-70%, 3-51%-60%, 2- 0% - 50%. Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się nieobecność na maksymalnie jednych zajęciach przy czym wymagane jest usprawiedliwienie nieobecności i zaliczeniu ćwiczeń laboratoryjnych w ustalonym terminie dodatkowym.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Urbaniak A.: Podstawy automatyki., WPP, Poznań, 2004. 2. Węgrzyn S.: Podstawy automatyki., PWN, Warszawa, 1980. 3. Kostro J.: Elementy, urządzenia i układy automatyki., PWN, Warszawa, 1983. 4. Urbaniak A.: Automatyzacja w inżynierii sanitarnej., Oficyna Wydawnicza Politechniki Poznańskiej., Poznań, 1990. 5. Chmielnicki W., Kołodziejczyk L.: Automatyzacja i dynamika procesów w inżynierii sanitarnej., PWN, Warszawa, 1981. 6. Chmielnicki W.J.: Poradnik Ciepłownictwo. Regulacja automatyczna urządzeń ciepłowniczych., FRC Unia Ciepłownictwa (Wyd. 3), Warszawa, 2000. 7. Strony internetowe firm producentów urządzeń sterujących
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe rozwiązania w zakresie zastosowania automatyki w inżynierii środowiska.
Weryfikacja: ćwiczenia laboratoryjne ( L1-L5).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł (np. stron producentów) dotyczące praktycznych rozwiązań układów automatyki stosowanych w inżynierii środowiska.
Weryfikacja: ćwiczenia laboratoryjne ( L1-L5).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_01
Ma umiejętność samokształcenia się.
Weryfikacja: ćwiczenia laboratoryjne ( L1-L5).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U15_01
Potrafi ocenić przydatność typowych układów automatyki w rozwiązaniu problemu inżynierskiego w zakresie inżynierii środowiska.
Weryfikacja: ćwiczenia laboratoryjne ( L1-L5).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U15_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz poznawania nowych rozwiązań i osiągnięć w zakresie automatyki stosowanej w inżynierii środowiska.
Weryfikacja: ćwiczenia laboratoryjne ( L1-L5).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK