Nazwa przedmiotu:
Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Maria Mikołajczyk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_38_P
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty (liczba godzin wg planu studiów) - 20; przygotowanie do zajęć - 5; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15; inne - wykonanie ćwiczenia projektowego - 10; RAZEM: 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty (liczba godzin wg planu studiów) - 20h=0,8 ECTS;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty (liczba godzin wg planu studiów) - 20h=0,8 ECTS; przygotowanie do zajęć - 5h=0,2 ECTS; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15h=0,6 ECTS; inne - wykonanie ćwiczenia projektowego - 10h=0,4 ECTS; RAZEM: 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt300h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności wykonywania obliczeń niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie SUW i OŚ.
Treści kształcenia:
P1 - Ćwiczenie projektowe obejmujące takie urządzenia jak: mieszalniki, komory flokulacji, osadniki pokoagulacyjne, klarowniki, filtry grawitacyjne i ciśnieniowe oraz urządzenia do magazynowania, przygotowania i dawkowania reagentów; P2 - Ćwiczenie projektowe obejmujące takie zagadnienia jak: zestaw urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, urządzenia osadu czynnego wraz z wyposażeniem i obiektami towarzyszącymi; bilans osadów ściekowych oraz urządzenia do zagęszczania, stabilizacji beztlenowej, odwadniania i higienizacji osadów ściekowych;
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie i obrona ćwiczeń projektowych do ostatniego dnia zajęć w semestrze oraz obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze), W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe).
Egzamin:
nie
Literatura:
Podręczniki: 1. Heidrich Z. i in., Urządzenia do uzdatniania wody, zasady projektowania i przykłady obliczeń, Arkady, Warszawa, 1987 2. Heidrich Z., Witkowski A., Urządzenia do oczyszczania ścieków, Wyd. „Seidel-Przywecki”, Warszawa, 2005 Literaura uzupełniająca: 1. Gabryszewski T., Wodociągi, Arkady, Warszawa, 1983 2. Roman M., Kanalizacja, t.2.,Arkady, Warszawa, 1986 oraz materiały źródłowe pochodzące od producentów urządzeń i rozwiązań technicznych w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W07_01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań stawianych w procesie projektowania urzadzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Weryfikacja: praca projektowa P1, P2, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i materiałów producentów dla potrzeb projektowania i dobierania urzadzeń SUW i OŚ.
Weryfikacja: praca projektowa P1, P2, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U02_01
Potrafi stworzyć opis wykonanego ćwiczenia projektowego w języku specjalistycznym i niespecjalistycznym.
Weryfikacja: praca projektowa P1, P2, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U10_01
Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemu projektowego z zakresu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków zidentyfikować oraz uwzględnić w rozwiązaniu powiązania z innymi elementami systemu, ze środowiskim -powiązania i interakcje w całym systemie.
Weryfikacja: praca projektowa P1, P2, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować wybrane urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków wg zadanych założeń projektowych.
Weryfikacja: praca projektowa P1, P2, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiążania w dziedzinie technologii i urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Weryfikacja: kolokwium - W1-W13, praca projektowa P1, P2, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: