Nazwa przedmiotu:
Modelowanie w inżynierii środowiska - projekt (IN1A_33_P/02)
Koordynator przedmiotu:
dr Andrzej Pankowski/ starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_33/02
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie pracy projektowej - 40, razem - 50 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie pracy projektowej - 40, razem - 50 h Razem - 50 h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami modelowania matematycznego. Przybliżenie zasad symulacji wybranych procesów inżynierii środowiska w szczególności w zakresie problemów racjonalizacji użytkowania energii.
Treści kształcenia:
P1. Przygotowanie oraz reprezentowanie danych. Zastosowanie Excel Solver oraz tabel przestawnych. P2. Przykłady modelowania na bazie zaawansowanych funkcji Excela. P3. Modelowanie przedsięwzięcia modernizacyjnego budynku. P4. Modelowanie oraz analiza efektywności ekonomicznej termomodernizacji. P5. Modelowanie wybranych zagadnień inżynierskich.
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie punktów uzyskanych z realizacji projektów. Zaliczenie ćwiczeń projektowych Student uzyskuje na podstawie wykonanych prac przedstawionych prowadzącemu. Ocena końcowa to wypadkowa uzyskanej liczby punktów: 5,0 – 91%-100% 4,5 – 80%- 91% 4,0 – 71%-80% 3,5 – 61%-70% 3,0 – 51%-60% 2,0 – 0%-50%. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się nieobecność na maksymalnie dwóch zajęciach przy czym wymagane jest usprawiedliwienie nieobecności.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Heermann D.W. Podstawy symulacji komputerowych w fizyce. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997 2. Griebel M., Knapek S., Zumbusch G. Numerical Simulation in Molecular Dynamics. Springer 2007. 3. Kincaid D., Cheney W., Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010 4. Milenin A., Podstawy metody elementów skończonych – zagadnienia termomechaniczne, Wydawnictwa AGH, Kraków, 20102. 5. Szewczyk B: Termomodernizacja instalacji w budownictwie. OI ""Technika Instalacyjna w Budownictwie, Warszwa 1999 6. Grabarczyk S.: Fizyka budowli. Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005 7. Górzyński J.: Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzedzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w zakresie inżynierii środowiska.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł w zakresie ionżynierii środowiska. Potrafi integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U07_01
Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie (pakiet Microsoft Office oraz AutoCad) do opracowania i prezentacji zadań opisowo-obliczeniowych typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii środowiska.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U09_01
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie inżynierii środowiska metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U09_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U09_02
Umie posługiwać się regułami logiki matematycznej w zastosowaniach matematycznych i technicznych oraz potrafi wykorzystać poznne metody i modele matematyczne do analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U09_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przejmując w niej różne role. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K