Nazwa przedmiotu:
Zintegrowane systemy gospodarki odpadami - projekt (IN1A_28_P/01)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Hanna Bauman-Kaszubska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_28_P/01
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie z literaturą - 10, opracowanie wyników - 15, wykonanie projektu - 15; Razem - 50 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie z literaturą - 10, opracowanie wyników - 15, wykonanie projektu - 15; Razem - 50 h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności i kompetencje polegające na rozumieniu tworzenia Zintegrowanych Systemów Gospodarki Odpadami (ZSGO) oraz zasad optymalizacji gospodarowania odpadami.
Treści kształcenia:
P1 - Projekt całościowego planu gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranej jednostki osadniczej, gminy lub powiatu.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia zajęć projektowych jest uczęszczanie na zajęcia oraz zaliczenie pracy projektowej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie ocen z projektu oraz jego obrony w formie odpowiedzi studenta bądź studentów w przypadku zespołu. Ocenę końcową ustala się jako średnią z uzyskanych (pozytywnych) ocen. W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektu, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektu bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe). Stwierdzenie niesamodzielności wykonania pracy projektowej skutkuje oceną niedostateczną, w konsekwencji nie zaliczeniem tej części przedmiotu i wydaniem nowych założeń do projektu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka., Wyd. "Seidel-Przywecki" Spółka z o.o., Warszawa, 2003. 2. Kempa E.: Gospodarka odpadami miejskimi., Arkady, Warszawa, 1983. 3. Biedugnis S., Cholewiński J.: Optymalizacja gospodarki odpadami., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1992. 4. Żygadło M.: Gospodarka odpadami komunalnymi., Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 1999. 5. Jurasz F.: Gospodarka surowcami wtórnym., PWN, 1989 6. Bień J., Bień J., Matysiak B.: Gospodarka odpadami w oczyszczalniach ścieków., Wyd. Politechniki Czę-stochowskiej, Częstochowa, 1999. 7. Wandrasz J., Biegańska J.: Odpady niebezpieczne. Podstawy teoretyczne., Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003. 8. Żygadło M. (red.): Strategie gospodarki odpadami komunalnymi, Wyd. PZITS, Poznań, 2001
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_02
Ma szczegółową wiedzę pozwalającą na opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz ocenę takich systemów.
Weryfikacja: Praca projektowa.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i stron producentów dla potrzeb opracowywania koncepcji zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.
Weryfikacja: Praca projektowa.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U04_01
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację opracowanej koncepcji zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.
Weryfikacja: Praca projektowa.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U10_01
Potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne) mające miejsce przy tworzeniu zintegrowanych systemów gospodarki odpadami.
Weryfikacja: Praca projektowa.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U13_01
Potrafi dokonać krytycznej oceny analizowanego systemu gospodarowania odpadami.
Weryfikacja: Praca projektowa.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_04
Potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, koncepcję zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.
Weryfikacja: Praca projektowa.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty związane z gospodarowaniem odpadami, w szczególności brakiem zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla danego obszaru.
Weryfikacja: Praca projektowa.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR