Nazwa przedmiotu:
Wentylacja i i klimatyzacja - projekt (IN1A_32_02_P)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Sławomir Grabarczyk/ adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_32_02_P
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, wykonanie pracy projektowej - 10, razem - 25;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5 h, wykonanie pracy projektowej - 10 h; Razem - 25 h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Treści kształcenia:
P1 - Obliczanie hydrauliczne instalacji wentylacyjnej; P2 - Sporządzenie dokumentacji rysunkowej zaprojektowanej instalacji wentylacyjnej; P3 - Specyfikacja techniczna instalacji przewodów wentylacyjnych; P4 - Opracowanie koncepcji zmian w celu dostosowania instalacji do funkcjonowania ze zmiennym strumieniem powietrza.
Metody oceny:
Zaliczenie części projektowej odbywa się na podstawie oceny projektu oraz jego obrony przez studenta. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się nieobecność na maksymalnie trzech zajęciach w semestrze - wymagane usprawiedliwienie nieobecności. Studenci którzy nie zaliczyli przedmiotu i uzyskali rejestrację na kolejny semestr, powinni zgłosić się do prowadzącego zajęcia na początku następnego semestru celem ustalenia terminu poprawy.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, PWN, Warszawa 1980 2. Szymański T., Wasiluk W., Wentylacja użytkowa-Poradnik, IPPU Masta, Gdańsk 1999 3. Pełech A., Wentylacja i klimatyzacja – podstawy, OWPWr, Wrocław 2008 4. Lipska B., Nawrocki W., Podstawy projektowania wentylacji – przykłady, WPŚ, Gliwice 1997 5. Przydróżny S., Wentylacja, Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991 6. Recknael H., Sprenger E., Honmann W., Schramek E.R., Poradnik „Ogrzewnictwo Klimatyzacja Ciepła woda Chłodnictwo”, Omni Scala, Wrocław 2008 7. Przydróżny S., Ferencowicz J., Klimatyzacja, Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1988 8. Aktualnie obowiązujące akty prawne i normy
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_04
Ma szczegółową wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku
Weryfikacja: zadanie projektowe (P1-P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych źródeł w zakresie projektowania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U03_01
Potrafi opracować dokumentację rysunkową dotyczącą zaprojektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U05_01
Ma umiejętność samokształcenia się
Weryfikacja: Egzamin, zadanie projektowe (P1-P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U07_01
Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do wykonywania obliczeń (MS Office) oraz tworzenia rysunków (AutoCAD) zaprojektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U14_01
Potrafi dokonać identyfikacji niezbędnych działań inżynierskich do wykonania zadania projektowego w zakresie wentylacji i klimatyzacji
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_03
Potrafi zaprojektować, zgodnie z założeniami, instalację wentylacji i klimatyzacji
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki, nowych technologii w zakresie wentylacji i klimatyzacji budynków; rozumie potrzebę dalszego dokształcania w zakresie projektowania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K01_02
Rozumie znaczenie i potrzebę zdobycia uprawnień budowlanych w zakresie projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK