Nazwa przedmiotu:
Wodociągi i kanalizacja - projekt (IN1A_23_01_P)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./Maria Mikołajczyk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_23_01_P
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty (liczba godzin wg planu studiów) - 20; przygotowanie do zajęć - 10; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10; inne - wykonanie ćwiczenia projektowego - 10; RAZEM: 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty (liczba godzin wg planu studiów) - 20h=0,8 ECTS;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty (liczba godzin wg planu studiów) - 20h=0,8 ECTS; przygotowanie do zajęć - 10h=0,4 ECTS; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10h=0,4 ECTS; inne - wykonanie ćwiczenia projektowego - 10h=0,4 ECTS; RAZEM: 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt300h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zrozumienie oraz nabycie umiejętności wykonywania obliczeń niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowych.
Treści kształcenia:
P1 - Ćwiczenie projektowe obejmujące obliczenia: zapotrzebowania na wodę dla wybranej jednostki osadniczej, wskaźników cząstkowych i sumarycznych, rozbiorów odcinkowych, obliczeń hydraulicznych sieci metodą Crossa,obliczeń objętości i cyklu pracy zbiornika wodociągowego, wyznaczenia linii ciśnień wymaganych i dopuszczalnych, linii ciśnień minimalnych i maksymalnych, rozmieszczenia uzbrojenia na sieci wodociągowej. Ćwiczenie zawiera również niezbędne schematy obliczeniowe i rysunki.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: • Wykonanie i obrona prac projektowych do ostatniego dnia zajęć w semestrze, • Obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione). W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe).
Egzamin:
nie
Literatura:
Podręczniki: 1. Gabryszewski T., Wodociągi, Arkady, Warszawa, 1983 2. Knapik K, Bajer J.: Wodociągi.Podręcznik dla studentów wyżśzych szkół technicznych, Wyd. Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Kraków, 2010 3. Heidrich Z., Wodociągi i kanalizacja t.1 i 2, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2002 4. Osuch-Pajdzińska E., Roman M.: Sieci i obiekty wodociągowe, Oficyna wyd. PW, Warszawa, 2008 5. Kwietniewski M. i in.: Projektowanie elementów zaopatrzenia w wodę, Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 1994 6. Petrozolin W.: Projektowanie sieci wodociągowych, Arkady, Warszawa, 1974 7. Szpindor A.: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady, Warszawa, 1998 8. Praca zbiorowa: Wodociągi i kanalizacja. Poradnik, Arkady, Warszawa, 1974 9. Denczew S., Królikowski A.: Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady 2003
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w wodociągach. Potrafi wskazać nowe terendy w zakresie materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań stawianych w procesie projektowania sieci wodociągowych.
Weryfikacja: praca projektowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_01
Zna podstawy prawne w zakresie zaopatrzenia w wodę, ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących norm dotyczących wodociągów.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i materiałów producentów dla potrzeb projektowania i dobierania urzadzeń w systemie zaopatrzenia w wodę.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U10_01
Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemu projektowego z zakresu sieci wodociągowej zidentyfikować oraz uwzględnić w rozwiązaniu powiązania z innymi elementami systemu, ze środowiskim -powiązania i interakcje w całym systemie.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować sieć wodociągową wg zadanych założeń projektowych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie systemów zaopatrzenia w wodę.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK