Nazwa przedmiotu:
Termodynamika techniczna - laboratorium
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Dorota Bzowska / adiunkt z habilitacją
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_L
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 15 h, opracowanie wyników - 10, napisanie sprawozdania - 15, razem - 50; Razem -50 h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Laboratoria - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 15 h, opracowanie wyników - 10, napisanie sprawozdania - 15, razem - 50; 50 h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium150h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
laboratorium 8-12
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest edukacja studenta w zakresie podstaw przemian energetycznych, przepływu ciepła, pomiarów podstawowych wielkości występujących w technice cieplnej, a także nabycie wiedzy z zakresu techniki cieplnej i umiejętności stosowania jej do rozwiązywania problemów inżynierskich.
Treści kształcenia:
L1 - Szkolenie BHP L2 - Pomiary temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza L3 - Badanie przemian gazowych - adiabatycznej i izochorycznej L4 - Wyznaczanie emisyjności powierzchni promieniujących ciepło L5 - Bilans cieplny kotła wodnego L6 - Wyznaczanie przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych za pomocą aparatu Poensgena L7 - Badanie wymiany ciepła w jednodrogowym wymienniku ciepła
Metody oceny:
Zaliczenie laboratorium uzyskuje się na podstawie sprawdzianów bezpośrednio poprzedzających poszczególne ćwiczenia (tzn. wejściówki), wykonania ćwiczeń i pozytywnie ocenionych sprawozdań z ich wykonania. Przy zaliczeniu poszczególnych prac stosowana jest skala ocen przyporządkowana do określonej procentowo przyswojonej wiedzy: 5,0 - 91%-100%, 4,5- 80%-91%, 4-71%-80%, 3,5-61%-70%, 3-51%-60%, 2- 0% - 50%. Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się nieobecność na maksymalnie dwóch zajęciach przy czym wymagane jest usprawiedliwienie nieobecności.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Instrukcje laboratoryjne; 2. Górzyński J.: Termodynamika. Wykłady i zadania z rozwiązaniami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013; 3. Wiśniewski S.: Termodynamik techniczna. WNT, Warszawa 1999; 4. Szargut J. Termodynamika. PWN, Warszawa 1998; 5. Staniszewski B.: Termodynamika. PWN, Warszawa 1986
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody wykonywania bilansu energii w zakresie inżynierii środowiska z zastosowaniem zasad techniki cieplnej. Ma umiejętność korzystania z tablic i wykresów w celu ustalenia wartości dla poszukiwanych wielkości termodynamicznych.
Weryfikacja: Zaliczenie (L4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł do wykonywania obliczeń strumieni masy i energii w procesach cieplnych. Potrafi prowadzić analizę uzyskanych wyników i formułować wnioski.
Weryfikacja: Zaliczenie laboratorium (L1-L7)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole podczas rozwiązywania zadań rachunkowych, wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych, opracowywania sprawozdań laboratoryjnych.
Weryfikacja: Zaliczenie laboratorium (L1-L7), Sprawozdanie (L1-L7)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K