Nazwa przedmiotu:
Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (IN1A_37/01)
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Karolina Wójcicka/ asystent
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_37/01
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do zaliczenia - 5, razem - 25;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów wiedzą o tradycyjnych i nowoczesnych technologiach robót sanitarnych z zakresu wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Treści kształcenia:
W1 - Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne z punktu widzenia technologii, wykonawstwa i organizacji robót. W2 - Podstawy prawne stosowania materiałów instalacyjnych i armatury w budownictwie. W3 - Materiały, armatura i urządzenia stosowane w instalacjach wodociągowo-kanalizacyjnych – wady i zalety poszczególnych rozwiązań. W4 - Kryteria wyboru rozwiązań materiałowych i konkretnej technologii na szybkość i jakość wykonania instalacji oraz jej koszt. W5 - Współczesne trendy w wykonawstwie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: zaliczenie tematyki wykładowej polegające na uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium przeprowadzonego na końcu semestru (termin kolokwium ustalony ze studentami na pierwszych zajęciach). Warunki zaliczenia kolokwium są następujące: 60% – ocena dostateczna, 80% – ocena dobra, 100% - ocena bardzo dobra. W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym.
Egzamin:
nie
Literatura:
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988. 2.Furtak L., Rabiej St. i in.: Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Wydawnictwo Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszwa 1996.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie nowych technologii stosowanych przy wykonawstwie instalacji wodociągowo i kanalizacyjnych.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu. Kolokwium zaliczeniowe (W5).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_02
Ma podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu instalacji wodociągowo i kanalizacyjnych.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu. Kolokwium zaliczeniowe (W1, W2, W4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W12_01
Zna typowe technologie robót sanitarnych z zakresu wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (W1-W4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, katalogów (katalog nakładów rzeczowych , informatory cen), zasobów internetowych , czasopism branżowych, stron producentów w odniesieniu do potrzeb procesu wykonawstwa i kosztorysowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (W1-W5), dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_01
Ma umiejętność samokształcenia się w celu uzyskania informacji i wiedzy o nowych technologiach i materiałach stosowanych w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe (W1-W5), dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K04_01
Potrafi określić priorytety oraz identyfikować i rozstrzygać problemy związane z realizacją robót sanitarnych w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K