Nazwa przedmiotu:
Wentylacja przemysłowa (IN1A_34/02)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Sławomir Grabarczyk/ adiunkt
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_34/02
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do kolokwium - 5, razem - 25;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z zagadnieniami wentylacji obiektów przemysłowych i instalacjami odciągów miejscowych, rozumienia procesów przemysłowych i zagrożeń wynikających z emisji substancji zanieczyszczających.
Treści kształcenia:
W1 - Rodzaje zanieczyszczeń w zakładach przemysłowych oraz ich dopuszczalne koncentracje wg przepisów prawa; W2 - Urządzenia do chwytania zanieczyszczeń: ssawki, okapy, osłony, obudowy; W3 - Ustalanie strumienia powietrza usuwanego z zanieczyszczeniami; W4 - Przewody instalacji odciągów miejscowych; W5 - Zasady projektowania instalacji usuwających zanieczyszczenia; W6 - Urządzenia do oczyszczania powietrza odprowadzanego; W7 - Wentylacja przykładowych obiektów przemysłowych.
Metody oceny:
Zaliczenie części wykładowej odbędzie się na podstawie sprawdzianu przeprowadzonego na przedostatnich zajęciach w semestrze. Przewiduje się termin poprawkowy na ostatnich zajęciach w semestrze. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny. Przy zaliczeniu sprawdzianu z części wykładowej stosowana będzie następująca skala ocen przyporządkowana określonej procentowo ilości wiedzy: 5,0 – 91÷100%, 4,5 – 81÷90%, 4,0 – 71÷80%, 3,5 – 61÷70%, 3,0 – 51÷60%, 2,0 – 0÷50%.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, PWN, Warszawa 1980 2. Szymański T., Wasiluk W., Wentylacja użytkowa-Poradnik, IPPU Masta, Gdańsk 1999 3. Pełech A., Wentylacja i klimatyzacja – podstawy, OWPWr, Wrocław 2008 4. Recknael H., Sprenger E., Honmann W., Schramek E.R., Poradnik „Ogrzewnictwo Klimatyzacja Ciepła woda Chłodnictwo”, Omni Scala, Wrocław 2008. 5. Aktualnie obowiązujące akty prawne i normy. 6. Materiały katalogowe.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_04
Ma szczegółową wiedzę pozwalającą na opracowanie koncepcji projektowej instalacji wentylacji przemysłowej
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W7)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U05_01
Ma umiejętność samokształcenia się
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W7)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U14_01
Potrafi dokonać identyfikacji procesu technologicznego i związanej z tym emisji szkodliwych zanieczyszczeń w celu sformułowania niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania projektowego w zakresie wentylacji przemysłowej
Weryfikacja: Kolokwium (W1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej. Rozumie wpływ działalności inżynierskiej na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi w obiektach przemysłowych.
Weryfikacja: Kolokwium (W1, W7)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR