Nazwa przedmiotu:
Nowoczesna organizacja i techniki zarządzania w wodociągach i kanalizacji (IN1A_24/01)
Koordynator przedmiotu:
dr inż. /Maria Mikołajczyk
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_24/01
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady (liczba godzin wg planu studiów) - 10; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10; przygotowanie do kolokwium - 5; RAZEM:25
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady (liczba godzin wg planu studiów) - 10h= 0,4 ECTS;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie wiedzy i zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi nowoczesnej organizacji i zarządzania w wodociągach i kanalizacji.
Treści kształcenia:
W1 - Organizacja przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, formy organizacyjno-prawne; W2 - Podstawowe dokumenty w przedsiębiorstwach - statut, schemat organizacyjny, regulamin pracy, regulamin świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych; W3 - Elementy współczesnego zarządzania urządzeniami wodociągowymi kanalizacyjnymi; W4 - Zintegrowane zarządzanie zasobami przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (controling w wodociągach i kanalizacji); W5 - Audytowanie jako nowoczesna metoda zarządzania w wodociągach i kanalizacji;
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium z zakresu wykładów. Warunki zaliczenia kolokwium są następujące: 60% – ocena dostateczna, 80% – ocena dobra, 100% - ocena bardzo dobra. W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym.
Egzamin:
nie
Literatura:
Podręczniki: 1. Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie -teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999 2. Denczew S.: Organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w ujęciu systemowym, Wyd. SGSP, Warszawa, 2006 Literaura uzupełniająca: 1. Denczew S.: Podstawy gospodarki komunalnej. Współczesne zagadnienia sektorów inzynieryjnych, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, 2004 2. Denczew S.: Gospodarka komunalna w praktyce. Ćwiczenia z gospodarki komunalnej, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, 2007 3. Denczew S.: Zasady audytowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji: Teoria i praktyka. Monografia. Seria: Wodociągi i kanalizacja nr 12. Wydawnictwo Zarządu Głównego PZITS, Warszawa 2009
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_02
Zna podstawowe pojecia z zakresu ekonomiki podmiotów gospodarczych, form własności i racjonalnego funkcjonowania firmy wodociągowo-kanalizacyjnej w warunkach gospodarki rynkowej.
Weryfikacja: kolokwium - W1 -W5
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W02_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W03_01
Zna oraz potrafi zdefiniować miejsce systemu zaopatrzenia w wodę oraz systemu kanalizacji w przestrzeni infrastruktury kominalnej. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacyjnych, eksploatacji wodociągów i kanalizacji.
Weryfikacja: kolokwium - W1-W5
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_02
Potrafi rozróżniać i scharakteryzować elementy składowe systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Potrafi opisać funkcjonalne rozwiązania układów wodociągowych i kanalizacyjnych. Zna podstawy prawidłowej eksploatacji.
Weryfikacja: kolokwium - W1-W5
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych w dziedzinie wodociągów i kanalizacji, a także zarządzania firmą w gospodarce konkurencyjnej.
Weryfikacja: kolokwium - W1-W5
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_01
Zna podstawy prawne, na których opiera się działalność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w aspekcie technicznym i ekonomicznym.
Weryfikacja: kolokwium - W1-W5
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W09_01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym niezależnie od formy własności oraz zarządzania jakością.
Weryfikacja: kolokwium - W1 - W5
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W09_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i materiałów producentów dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi.
Weryfikacja: kolokwium W1 - W5
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie organizacji i zarządzania w wodociągach i kanalizacji.
Weryfikacja: kolokwium - W1-W5
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK