Nazwa przedmiotu:
Ocena i certyfikacja energetyczna budynków (IN1A_34/01)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Sławomir Grabarczyk/ adiunkt
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_34/01
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do kolokwium - 5, razem - 25;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z metodyką obliczeń charakterystyki energetycznej budynku wg obowiązujących aktów prawnych.
Treści kształcenia:
W1 - Podstawy prawne w zakresie efektywności energetycznej oraz certyfikacji energetycznej budynków; W2 - Zawartość i forma świadectw energetycznych; W3 - Metodologia obliczeń charakterystyki energetycznej wg obowiązujących aktów prawnych.
Metody oceny:
Zaliczenie części wykładowej odbędzie się na podstawie sprawdzianu przeprowadzonego na przedostatnich zajęciach w semestrze. Przewiduje się termin poprawkowy na ostatnich zajęciach w semestrze. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny. Przy zaliczeniu sprawdzianu z części wykładowej stosowana będzie następująca skala ocen przyporządkowana określonej procentowo ilości wiedzy: 5,0 – 91÷100%, 4,5 – 81÷90%, 4,0 – 71÷80%, 3,5 – 61÷70%, 3,0 – 51÷60%, 2,0 – 0÷50%.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. UE L 153/13) 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków (Dz.U. L 1 z 4.1.2003) 3. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U.poz. 1200 z 2014 r.) 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376 z 18.03.2015 r.) 5. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926 z 2013 r.) z poźn. zmianami 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2008 Nr 201, poz. 1238) 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008 Nr 201 poz. 1239) z poźn. zmianami 9. PN-EN ISO 52016-1:2017-09 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne - Część 1: Procedury obliczania 10. PN-EN ISO 13790:2008. Właściwości energetyczne budynków - obliczanie zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie przestrzeni
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie oceny i certyfikacji energetycznej bydynków
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i potrzebę poznawania nowych technologii w zakresie ochrony cieplnej. Rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K01_02
Rozumie znaczenie i potrzebę zdobycia uprawnień zawodowych w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K07_02
Rozumie potrzebę promowania budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K07_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO