Nazwa przedmiotu:
Zintegrowane systemy gospodarki odpadami (IN1A_28/01)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Hanna Bauman-Kaszubska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_28/01
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie z literaturą - 25, przygotowanie do kolokwium - 15; Razem - 25 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15,
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą oraz zasadmi tworzenia Zintegrowanych Systemów Gospodarki Odpadami jako całokształtu działań związanych z gospodarką odpadami od momentu ich wytworzenia, poprzez proces odbioru, transportu, segregacji do odzysku lub unieszkodliwienia włącznie.
Treści kształcenia:
W1 - Zintegrowane Systemy Gospodarki Odpadami - wiadomości wstępne: podstawowe pojęcia, nazewnictwo. W2 - Podstawy prawne, organizacyjne i ekonomiczne tworzenia ZSGO. W3 - Obiekty systemu gospodarki odpadami. W4 - Zasady programowania i projektowania systemów wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: wybór optymalnych technologii unieszkodliwiania odpadów, wybór optymalnych lokalizacji obiektów systemu gospodarki odpadami, ZSGO. W5 - Modele optymalizacyjne stosowane w projektowaniu ZSGO. W6 - Kryteria optymalizacji.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie dwóch pozytywnych ocen z kolokwiów przeprowadzonych odpowiednio w połowie i na końcu semestru. Ocenę końcową stanowi średnia z obydwu sprawdzianów. W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka., Wyd. "Seidel-Przywecki" Spółka z o.o., Warszawa, 2003. 2. Kempa E.: Gospodarka odpadami miejskimi., Arkady, Warszawa, 1983. 3. Biedugnis S., Cholewiński J.: Optymalizacja gospodarki odpadami., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1992. 4. Żygadło M.: Gospodarka odpadami komunalnymi., Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 1999. 5. Jurasz F.: Gospodarka surowcami wtórnym., PWN, 1989 6. Bień J., Bień J., Matysiak B.: Gospodarka odpadami w oczyszczalniach ścieków., Wyd. Politechniki Czę-stochowskiej, Częstochowa, 1999. 7. Wandrasz J., Biegańska J.: Odpady niebezpieczne. Podstawy teoretyczne., Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003. 8. Żygadło M. (red.): Strategie gospodarki odpadami komunalnymi, Wyd. PZITS, Poznań, 2001
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_02
Ma szczegółową wiedzę pozwalającą na opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz ocenę takich systemów.
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_03
Ma podstawową wiedzę dotyczącą wpływu (istnienie/braku) zintegrowanych systemów gospodarki odpadami na gospodarowanie odpadami a tym samym środowisko.
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W6). Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U10_01
Potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne) mające miejsce przy tworzeniu zintegrowanych systemów gospodarki odpadami.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W6).Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty związane z gospodarowaniem odpadami, w szczególności brakiem zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla danego obszaru.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu. Kolokwium (W1 - W6).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR