Nazwa przedmiotu:
Gospodarka wodno - ściekowa w przemyśle (IN1A_21/02)
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Bożena Piątkowska / starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_21/02
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład (liczba godzin według planu studiów) - 10; zapoznanie się z literaturą - 10; przygotowanie do kolokwium - 30; RAZEM: 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład (liczba godzin według planu studiów) - 10h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką użytkowania wód przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem wodnych układów chłodniczych.
Treści kształcenia:
W1 - Użytkowanie wody w przemyśle - systemy socjalne, gospodarcze, przeciwpożarowe, chłodzenie, produkcja pary, wody procesowe. W2 - Wymagania jakościowe wód przemysłowych -sposoby ich przygotowania. W3 - Rodzaje wodnych układów chłodniczych i analiza ich pracy. W4 - Współczesne tendencje w technologii pracy wodnych układów chłodniczych. W5 - Przemysłowe urządzenia do chłodzenia ciepłej wody - stawy, baseny. W6 - Chłodnie wentylatorowe i kominowe - ich konstrukcja i zasada działania. W7 - Produkcja pary wodnej do celów energetycznych - urządzenia. W8 - Wymagania jakościowe wody. W9 - Produkcja pary wodnej do celów energetycznych - technologia, schematy obiegów wodno - parowych. W10 - Chemiczne uzdatnianie wód przemysłowych - chłodniczych, kotłowych, gospodarczych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen za sprawozdanie z wizyt studyjnych w obiektach gospodarki wodno-ściekowej oraz za zaangażowanie w proces poznawczy, obserwacje i dyskusję podczas wizyt studyjnych. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Stańda J.: Woda do kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych. WNT, Warszawa 1999. 2. Kowal A., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa – Wrocław 1966. 3. Neryng A., Wojdalski J., Budny J., Krasowski E.: Energia i woda w przemyśle rolno-spożywczym. WNT, Warszawa 1990. 4. Betz Handbook of Industrial Water Conditioning, ninth edition 1991, ISBN 0-913641-00-6. 5. The NALCO Water Handbook, second edition, McGraw – Hill Book Company, New York, ISBN 0-07-045872-3.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma wiedzę w zakresie chemii środowiska naturalnego, technologii oczyszczania wody i ścieków, wodociągów i kanalizacji potrzebną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań zakresu gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle.
Weryfikacja: Sprawozdanie z wizyt studyjnych i udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie użytkowania wody w przemyśle-systemy socjalne, gospodarcze, przeciwpożarowe, układy chłodnicze, produkcji pary wodnej, wody procesowe, Zna wymagania jakościowe wody w różnych systemach przemysłowych. zna metody przygotowywania wód przemysłowych. Zna i rozumie pracę wodnych układów chłodniczych. Zna procesy i urządzenia wykorzystywane w przemyśle do produkcji pary wodnej.
Weryfikacja: Sprawozdanie z wizyt studyjnych i udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W06_01
Ma podstawową wiedzę o pracy urządzeń służących do chłodzenia wody oraz produkcji pary wodnej.
Weryfikacja: Sprawozdanie z wizyt studyjnych i udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe zasady kierowania pracą wodnych układów chłodniczych.
Weryfikacja: Sprawozdanie z wizyt studyjnych i udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów internetu oraz źródeł fachowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle. Potrafi analizować oraz interpretować pozyskane informacje.
Weryfikacja: Sprawozdanie z wizyt studyjnych i udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość roli jaką odgrywa we współczesnym świecie racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.
Weryfikacja: Udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR