Nazwa przedmiotu:
Gospodarka wodno - ściekowa (IN1A_21/01)
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż./ Mikołaj Sikorski/ starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_21/01
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład (liczba godzin według planu studiów) - 10; zapoznanie się z literaturą - 10; przygotowanie do kolokwium - 30; RAZEM: 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład (liczba godzin według planu studiów) - 10h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką gospodarowania wodami, ze szczególnym uwzględnieniem wód przemysłowych.
Treści kształcenia:
W1 - Zdefiniowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz jej znaczenie dla środowiska naturalnego. W2 - Zasoby wodne Polski. W3 - Rodzaje potrzeb wodnych. W4 - Zasady oceny potrzeb wodnych. W5 - Wahania w zużyciu wody w sieci wodociągowej, współczynniki nierównomierności zużycia wody. W6 - Wymagania jakościowe wód naturalnych. W7- Zasady oceny zasobów wodnych - wody powierzchniowe. W8 - Zasady oceny zasobów wodnych - wody podziemne, możliwości zwiększania zasobów wód dyspozycyjnych. W9 - Sposoby oszczędnej gospodarki wodą (gospodarka komunalna, rolnictwo, przemysł). W10 - Stan prawny dotyczący gospodarki wodno-ściekowej.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch pisemnych sprawdzianów z treści wykładów (przeprowadzanych w środku i na końcu semestru). Stosowana jest następująca skala ocen, w zależności od ilości uzyskanych punktów: 91%-100% - 5,0 81%-90% - 4,5 71%-80% 4,0 61%-70% - 3,5 51%-60% - 3,0 0%-50% - 2,0 Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną obu ocen połówkowych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Bartkowska I., Królikowski A.J., Orzechowska M.: Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1991. 2. Neryng A., Wojdalski J., Budny J., Krasowski E.: Energia i woda w przemyśle rolno-spożywczym, WNT, Warszawa 1990.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma wiedzę w zakresie chemii środowiska naturalnego, technologii oczyszczania wody i ścieków, wodociągów i kanalizacji potrzebną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
Weryfikacja: Kolokwia obejmujące tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_02
Ma uporządkowaną podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie określania zasobów wodnych i zapotrzebowania wody w różnych dziedzinach ( gospodarka komunalna, przemysł, rolnictwo). Zna ogólne zasady gospodarowania wodą.
Weryfikacja: Kolokwia obejmujące tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Ma wiedzę dotyczącą najnowszych metod i rozwiązań stosowanych w gospodarce wodno-ściekowej.
Weryfikacja: Kolokwia obejmujące tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów internetu oraz źródeł fachowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Potrafi analizować oraz interpretować pozyskane informacje.
Weryfikacja: Kolokwia obejmujące tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość roli jaką odgrywa we współczesnym świecie racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.
Weryfikacja: Udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR