Nazwa przedmiotu:
Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych (IN1A_19/01)
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_19/01
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do kolokwium - 5; Razem - 25 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykłady: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie charakterystyki techniczno-technologicznej urządzeń do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych.
Treści kształcenia:
W1 - Wielkości charakteryzujące proces odpylania gazu. W2 - Budowa, zasada działania i charakterystyka techniczno-technologiczna odpylaczy suchych. W3 - Budowa, zasada działania i charakterystyka techniczno-technologiczna odpylaczy mokrych. W4 - Separacja cieczy ze strumieni gazów. W5 - Metody, aparatura i instalacje stosowane w ochronie powietrza przed szkodliwymi gazami.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów z zakresu wykładów. Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. W przypadku uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej, prowadzący w porozumieniu ze studentami ustala termin sprawdzianu poprawkowego. Podstawą zaliczenia kolokwium jest otrzymanie minimum 51% możliwych do zdobycia punktów. Oceny ze sprawdzianów ustala się według następujących kryteriów: 51% - 60% punktów możliwych do zdobycia - dostateczny, 61% - 70% - dość dobry, 71% - 80% - dobry, 81% - 90% - ponad dobry, 91% - 100% - bardzo dobry.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Konieczyński J.: Ochrona powietrza przed szkodliwymi gazami, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004 2. Warych J.: Procesy oczyszczania gazów. Problemy projektowo-obliczeniowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999 3. Warych J.: Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura, WNT, Warszawa 1998 4. Kabsch P.: Odpylanie i odpylacze, WNT, Warszawa 1992 5. Kuropka J.: Oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Urządzenia i technologie, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie metod i urządzeń do ograniczania emisji i oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań w oczyszczaniu przemysłowych gazów odlotowych. Potrafi wskazać nowe trendy w zakresie stosowania technologii i urządzeń.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań stawianych w procesie projektowania urządzeń do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U13_02
Potrafi za pomocą głównych parametrów technologicznych dokonoać oceny przydatności urządzeń oraz procesów technologicznych do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych
Weryfikacja: Ćwiczenia projektowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o