Nazwa przedmiotu:
Chłodnictwo i pompy ciepła - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Marian Trafczyński/ adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_35
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin wg planu studiów - 10, zapoznanie z literaturą - 5, opracowanie wyników, wykonanie prac projektowych i przygotowanie do zaliczenia - 5, razem - 20h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10h = 1 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: ćw. projektowe - 10h, zapoznanie z literaturą - 5h, opracowanie wyników, wykonanie prac projektowych i przygotowanie do zaliczenia - 5h, razem 20h = 1,0 ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest stosowanie wiedzy z zakresu chłodnictwa i pomp ciepła w projektowaniu instalacji i urządzeń dla potrzeb inżynierii środowiska
Treści kształcenia:
P1. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło na centralne ogrzewanie (CO) oraz na ciepłą wodę użytkową (CWU) w instalacji pompy ciepła. P2. Wyznaczyć podstawowe parametry chrakteryzyjące pracę teoretycznego obiegu pompy ciepła i parametry rzotworu roboczego. P3. Wyznaczyć podstawowe parametry charakteryzujące pracę rzeczywistego obiegu pomy ciepła - prówanie z obiegiem teoretycznym. P4. Obliczenia poziomego gruntowego wymiennika ciepła w instalacji pompy ciepła. P5. Obliczenia pionowego gruntowego wymiennika ciepła w instalacji pompy ciepła. P6. Wyznaczyć pozostałe wielkości charakteryzujące instalację pompy ciepła.
Metody oceny:
Warunki zaliczenia projektu w semestrze są następujące: • Obecność na ćwiczeniach projektowych • Uzyskanie punktów w ilości od 51 do 100 za wykonanie i obronę projektu. Ocena wynika z liczby uzyskanych punktów wg przeliczenia: Od 51 do 60 – ocena dostateczna Od 61 do 70 – ocena ponad dostateczna Od 71 do 80 – ocena dobra Od 81 do 90 – ocena ponad dobra Od 91 do 100 – ocena bardzo dobra
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Rubik M.: – Pompy ciepła, poradnik, Technika Instalacyjna w Budownictwie, Warszawa 1999 r. 2. Rubik M.: – Chłodnictwo, PWN, Warszawa 1986 r. 3. Rubik M., Kołodziejczyk L.: Technika chłodnicza w klimatyzacji, Arkady, Warszawa 1976 4. Zalewski W.: – Pompy ciepła, IPPU Masta, Gdańsk 2001 5. Jones , W.P.: – Klimatyzacja, Arkady, Warszawa 2001 r. 6. Miesięcznik „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” 7. Miesięcznik „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja"
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_02
Ma wiedzę szczegółową z zakresu techniki chłodniczej oraz obiegów chłodniczych. Zasad działania i budowy maszyn i urządzeń chłodniczych. Zasad projektowania wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych. Podstaw teoretyczne pomp ciepła. Nniskotemperaturowych źródeł ciepła i sposobów jego pozyskiwania, a także rozwiązań konstrukcyjnych i charakterystyk pomp ciepła. Stosowanie wiedzy z zakresu chłodnictwa i pomp ciepła w projektowaniu instalacji i urządzeń dla potrzeb inżynierii środowiska.
Weryfikacja: Obserwacje podczas uczestnictwa w ćwiczeniach projektowych (P1-P6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_03
Ma podstawową wiedzę z zakresu standardów i norm technicznych związanych z czynnikami chłodniczymi w aspekcie również środowiska.
Weryfikacja: Obserwacje podczas uczestnictwa w ćwiczeniach projektowych (P1-P6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Weryfikacja: Obserwacje podczas uczestnictwa w ćwiczeniach projektowych (P1-P6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U07_01
Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie (pakiet Microsoft Office oraz AutoCad) do opracowania i prezentacji zadań opisowo-obliczeniowych.
Weryfikacja: Obserwacje podczas uczestnictwa w ćwiczeniach projektowych (P1-P6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U15_01
Potrafi dokonać wyboru właściwego narzędzia wspomagającego proces obliczeń cieplnych obiegów chłodniczych i grzejnych pomp ciepła.
Weryfikacja: Obserwacje podczas uczestnictwa w ćwiczeniach projektowych (P1-P6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U15_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_03
Potrafi wybrać właściwy sposób do przeprowadzenia obliczeń inżynieskich w zależności od rodzaju i stopnia złożonoąci układów obiegów chłodniczych urządzeń chłodniczych i grzewczych pomp ciepła zgodnie z podaną specyfiką zaprojektować uwzględniając specyfikę czynników chłodniczych i dodatkowe uwarunkowania, takie, jak dochładzanie i regeneracja..
Weryfikacja: Obserwacje podczas uczestnictwa w ćwiczeniach projektowych (P1-P6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie środowiskowe skutki działalności inżynierskiej w chłodnictwie
Weryfikacja: Obserwacje podczas uczestnictwa w ćwiczeniach projektowych (P1-P6)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR