Nazwa przedmiotu:
Wodociągi i kanalizacja - projekt (IN1A_23_02_P)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Maria Mikołajczyk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_23_02_P
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, opracowanie pracy projektowej - 15, razem - 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt- 20 h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt: liczba godzin według planu studiów - 20 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, opracowanie pracy projektowej - 15 h, razem - 50 h = 2,0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt300h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień dotyczących projektowania systemów kanalizacyjnych.
Treści kształcenia:
P1 - Projektowanie układu kanalizacji bytowo-gospodarczej dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców 30 50 tys. (określenie ilości ścieków dla jednostki osadniczej, obliczenia wskaźników spływów ilości ścieków bytowo-gospodarczych dla poszczególnych terenów zagospodarowania jednostki osadniczej, układ sieci kanalizacyjnej bytowo-gospodarczej dla jednostki osadniczej, podział zlewni całkowitej jednostki osadniczej na zlewnie cząstkowe, obliczenia spływów odcinkowych dla układu sieci kanalizacyjnej bytowo-gospodarczej, obliczenia przepływów miarodajnych w kanałach sieci, obliczania hydrauliczne sieci kanalizacyjnej bytowo-gospodarczej: dobór kanałów, określenie warunków przepływu, sprawdzenie przjętych ograniczeń, zagłębienie kanałów sieci kanalizacji bytowo-gospodarczej, obliczenia wysokościowe układu sieci kanalizacyjnej, uzbrojenie sieci kanalizacyjnej - dobór i rozmieszczanie, profile podłużne sieci kanlizacyjnej). Konsultacje - dyskusje. P2 - Projekt pompowni kanalizacyjnej (obliczeniowa wydajność pompowni, wyznaczenie średnic przewodów tłocznych, wymagana wysokość podnoszenia, dobór pomp. dobór średnicy zbiornika pompowni, objętość retencyjna pompowni, całkowita wysokość korpusu pompowni). Konsultacje - dyskusje.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie tematyki ćwiczeń projektowych polegające na wykonaniu, złożeniu i pozytywnej obronie projektów dotyczących zagadnień programowych(w oparciu o założenia wskazane przez prowadzącego przedmiot), do ostatniego dnia zajęć w semestrze. Uwaga: przy ustalaniu ocen zaliczeń ćwiczeń projektowych uwzględniana jest frekwencja na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności). W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i nie oddania projektów w terminie, możliwe jest wyznaczenie dodatkowego terminu po ustaleniu z prowadzącym zajęcia, bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Kwietniewski M. i in.:, Kanalizacja, Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Oficyna Wyd. PW. Warszawa 1985. 2. Biedugnis S., Roman M., Ways M.: Zasady projektowania komunalnych sieci wodociągowych. Podstawy gospodarki wodno-ściekowej w miastach i osiedlach. t. 4.1990 r. 3. Dolecka J. i in.: Wodociągi kanalizacja. Cz .II . Kanalizacja. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. Białystok, 1999.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w kanalizacji. Potrafi wskazać nowe terendy w zakresie materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań stawianych w procesie projektowania sieci kanalizacyjnych.
Weryfikacja: praca projektowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_01
Zna podstawy prawne w zakresie układów kanakizacyjnych, ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących norm dotyczących kanalizacji.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i materiałów producentów dla potrzeb projektowania i dobierania urzadzeń w systemie kanalizacji.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U10_01
Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemu projektowego z zakresu sieci kanalizacyjnej zidentyfikować oraz uwzględnić w rozwiązaniu powiązania z innymi elementami systemu, ze środowiskim -powiązania i interakcje w całym systemie.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować sieć kanalizacyjną wg zadanych założeń projektowych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie systemów kanalizacyjnych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przy rozwiązywaniu zadań projektowych i innych, w ramach tworzenia elementów układów kanalizacyjnych.
Weryfikacja: Obserwacja pracy własnej studentów (P1-P2).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K