Nazwa przedmiotu:
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - projekt (IN1A_30_02_P)
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Aneta Krajewska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_30_02
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin wg planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, wykonanie prac projektowych - 5, razem - 25;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10 h, wykonanie prac projektowych - 5 h, razem - 25 h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
wykład min. 15 studentów; ćwiczenia 15-30 studentów. projekt 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności projektowania instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnych w zakresie obliczeń hydraulicznych, doboru poszczególnych urządzeń oraz strony graficznej.
Treści kształcenia:
P1 - Projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią dla wybranego budynku wg wytycznych indywidualnych. P2 - Projekt fragmentu sieci ciepłowniczej wg wytycznych indywidualnych.
Metody oceny:
Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywać się będzie na podstawie oceny projektów instalacji c.o. pompowej i fragmentu sieci cieplnej oraz ich obronie przez studenta w formie odpowiedzi. Jeżeli w trakcie procedury zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta – student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia, co w konsekwencji prowadzi do nie zaliczenia przedmiotu. Przy zaliczeniu poszczególnych prac stosowana będzie następująca skala ocen przyporządkowana określonej procentowo, przyswojonej wiedzy: 5,0 – 91%-100% 4,5 – 81%- 90% 4,0 – 71%-80% 3,5 – 61%-70% 3,0 – 51%-60% 2,0 – 0%-50%. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się nieobecność na maksymalnie dwóch zajęciach - wymagane usprawiedliwienie nieobecności. Studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotu i uzyskali rejestrację na kolejny semestr, powinni zgłosić się do prowadzącego zajęcia na początku VII semestru celem ustalenia terminu poprawy.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Pieńkowski K. i inni "Ogrzewnictwo", Politechnika Białostocka,1999; 2. Koczyk H. "Ogrzewnictwo praktyczne", 2009; 3. J. Górecki "Sieci cieplne", 1997; 4. K.Krygier "Sieci ciepłownicze",1995.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną związaną z zagadnieniami ogrzewania wodnego pompowego i sieci cieplnych.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1, P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_04
Potrafi wskazać oraz scharakteryzować elementy składowe instalacji ogrzewczych i sieci cieplnych.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1, P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w instalacjach ogrzewczych i sieciach cieplnych oraz trendy w zakresie nowych materiałów i technologii.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1, P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W06_01
Ma podstawową wiedzę o cyklach funkcjonowania urządzeń, instalacji ogrzewczych i sieci cieplnych.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1, P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji ogrzewczych i sieci cieplnych.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1, P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i branżowych baz danych dotyczących projektowania instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnych.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1, P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U07_01
Potrafi posługiwać się oprogramowaniem komputerowym (Microsoft Office i A-cad) właściwym do realizacji projektu instalacji c.o. i sieci cieplnej.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1, P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_03
Potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją zaprojektować instalację centralnego ogrzewania oraz fragment sieci cieplnej wg wytycznych indywidualnych.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1, P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki, nowych materiałów i technologii w zakresie ogrzewnictwa i ciepłownictwa.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK