Nazwa przedmiotu:
Instalacje sanitarne - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Maria Mikołajczyk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_25_P
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt: liczba godzin według planu studiów - 20, przygotowanie do zajęć - 10, zapoznanie z literaturą - 10, wykonanie projektu - 10, razem - 50;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt - 20 h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt: liczba godzin według planu studiów - 20 h, przygotowanie do zajęć - 10 h, zapoznanie z literaturą - 25 h, wykonanie projektu - 20 h, Razem - 75 h = 3 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt300h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
projekt 10-15
Cel przedmiotu:
Celem utylitarnym jest zapoznanie z podstawami projektowania instalacji wody zimnej, ciepłej i instalacji kanalizacyjnej w budynkach.
Treści kształcenia:
P1 - Projekt instalacji wody zimnej, instalacji kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją pompową dla budynku jedno- i wielorodzinnego.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie i obrona ćwiczeń projektowych do ostatniego dnia zajęć w semestrze oraz obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze), W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe).
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Sosnowski S., Tabernacki J.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach. WPW Warszawa, 1997. 2. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. WPW Warszawa, 1999. 3. Tabernacki J., Sosnowski S., Heidrich Z.: Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa, 1985 4. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2005. 5. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje kanalizacyjne projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2004. 6. Żuchowicki W.: Zaopatrzenie w wodę., Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2002. 7. Żuchowicki W.: Instalacje wodociągowe., Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2002. 8. Żuchowicki W.: Odprowadzenie ścieków., Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2002.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_03
Ma szczegółową wiedzę pozwalającą zaprojektować instalację wodociągową i kanalizacyjną oraz instalację wody ciepłej według zadanych założeń projektowych.
Weryfikacja: Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o nowych rozwiązaniach technicznych, technologiach i materiałach stosowanych w instalacjach sanitarnych
Weryfikacja: Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i stron producentów dla potrzeb projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji instalacji sanitarnych.
Weryfikacja: Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U03_01
Potrafi stworzyć opis wykonanego projektu w języku specjalistycznym i niespecjalistycznym.
Weryfikacja: Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U07_01
Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie (pakiet Microsoft Oficce oraz AutoCAD) do opracowania i prezentacji wykonanego ćwiczenia projektowego instalacji sanitarnych.
Weryfikacja: Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U14_01
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania projektowego z zakresu instalacji sanitarnych.
Weryfikacja: Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować instalację wodociagową i kanalizacyjną oraz instalację ciepłej wody użytkowej według zadanych założeń projektowych.
Weryfikacja: Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie instalacji sanitarnych.
Weryfikacja: Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole podczas wykonywania projektów w zakresie instalacji sanitarnych.
Weryfikacja: Praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K