Nazwa przedmiotu:
Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych (IN1A_19_P/01)
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_19_P/01
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, wykonanie ćwiczenia projektowego - 10; Razem - 25 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, wykonanie ćwiczenia projektowego - 10; Razem - 25 h = 1ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty :10 – 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obliczania i doboru elementarnych urządzeń do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych.
Treści kształcenia:
P1, P2 - Ćwiczenia obejmujące dobór i obliczenia urządzeń do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: - obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszcza się dwie nieobecności w semetrze), - wykonanie i obrona ćwiczeń projektowych do ostatniego dnia zajęć w semestrze. W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe). Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest jako średnia arytmetyczna pozytywnych ocen uzyskanych z wykonania i obrony ćwiczeń projektowych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Konieczyński J.: Ochrona powietrza przed szkodliwymi gazami, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004 2. Warych J.: Procesy oczyszczania gazów. Problemy projektowo-obliczeniowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999 3. Warych J.: Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura, WNT, Warszawa 1998 4. Kabsch P.: Odpylanie i odpylacze, WNT, Warszawa 1992 5. Kuropka J.: Oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Urządzenia i technologie, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie metod i urządzeń do ograniczania emisji i oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych.
Weryfikacja: Ćwiczenia projektowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań w oczyszczaniu przemysłowych gazów odlotowych. Potrafi wskazać nowe trendy w zakresie stosowania technologii i urządzeń.
Weryfikacja: Ćwiczenia projektowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań stawianych w procesie projektowania urządzeń do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych.
Weryfikacja: Ćwiczenia projektowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych, katalogów i materiałów producentów dla potrzeb projektowania oraz doboru urządzeń i instalacji oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych.
Weryfikacja: Ćwiczenia projektowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U07_01
Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanych ćwiczeń projektowych.
Weryfikacja: Ćwiczenia projektowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U13_02
Potrafi za pomocą głównych parametrów technologicznych dokonać oceny przydatności urządzeń oraz procesów technologicznych do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych
Weryfikacja: Ćwiczenia projektowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować wybrane urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych zgodnie z zadanymi założeniami.
Weryfikacja: Ćwiczenia projektowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o