Nazwa przedmiotu:
Sieci i instalacje gazowe - projekt
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Grzegorz Serejko
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_31_P
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5 h, opracowanie projektów - 10 h; Razem - 25 h = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
liczba godzin według planu studiów - 10 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5 h, opracowanie projektów - 10 h; Razem - 25 h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty :10 – 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest opanowanie przez studenta umiejętności projektowania sieci i instalacji gazowych wg wytycznych indywidualnych, w zakresie obliczeń hydraulicznych i budowy prostych instalacji i sieci gazowych.
Treści kształcenia:
P1 - Projekt instalacji gazowej na gaz lżejszy od powietrza w budynku jednorodzinnym wg wytycznych indywidualnych; P2 - Projekt instalacji gazowej na gaz cięższy od powietrza w budynku jednorodzinnym wg wytycznych indywidualnych; P3 - Ćwiczenie projektowe dotyczące sieci gazowej średnio- lub niskociśnieniowej wg wytycznych indywidualnych, realizowane na zajęciach projektowych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykładu i ćwiczeń projektowych. Łączna ocena przedmiotu stanowi średnią ważoną ocen z zaliczeń wykładu i projektu, w proporcjach: 60% oceny z wykładu i 40% oceny z projektu. Zaliczenie treści wykładów dokonane będzie w formie dwóch sprawdzianów pisemnych, przeprowadzonych odpowiednio w połowie i na przedostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Termin sprawdzianu poprawkowego dla tych zaliczeń będzie przypadał na ostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obydwu sprawdzianów, zaś ocena wykładu stanowi średnią arytmetyczną z ocen obydwu sprawdzianów. Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywać się będzie na podstawie oceny dokumentacji projektowej instalacji gazowych oraz jej obronie przez studenta w formie odpowiedzi. Jeżeli w trakcie procedury zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta – student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia, co w konsekwencji prowadzi do nie zaliczenia przedmiotu i wydania nowych założeń projektowych. Przy ocenianiu sprawdzianu stosowana będzie następująca skala ocen: 5,0 (bardzo dobry) – 91% - 100% 4,5 (ponad dobry) – 81% - 90% 4,0 (dobry) – 71% - 80% 3,5 (dość dobry) – 61% - 70% 3,0 (dostateczny) – 51% - 60% 2,0 (niedostateczny) – 0% - 50%. Wystawienie oceny 2,0 jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się nieobecność na maksymalnie dwóch zajęciach - wymagane usprawiedliwienie nieobecności.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Barczyński A., Podziemski T., "Sieci gazowe polietylenowe - projektowanie, budowa, uzytkowanie",PGNiG, 2002 r. 2. Bąkowski K., Bartuś J., Zajda R., "Projektowanie instalacji gazowych", Arkady, 2003 r. 3. Bąkowski K. "Sieci i instalacje gazowe", wydanie 4, Warszawa, 2014 r. 4. Łaciak M., "Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych", 2013 r. 5. Zajda R,, "Instalacje gazowe na paliwa gazowe", COBO-PROFIL, 2003 r. 6. Zaborowska E., "Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe", Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018 r., ISBN: 978-83-7348-608-9 7. Bąkowski K., "Gazyfikacja. Gazociągi, stacje redukcyjne, instalacje i urządzenia gazowe", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996 r."
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_03
Ma szczegółową wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie elementów składowych instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku
Weryfikacja: Praca projektowa, rozmowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w instalacjach i sieciach gazowych oraz trendów w zakresie stosowania nowych materiałów i technologii.
Weryfikacja: Projekty (P1 - P3)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_02
Zna i określa zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonawstwie instalacji i sieci gazowych.
Weryfikacja: Praca projektowa, rozmowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U14_02
Potrafi wskazać i sformułować specyfikację niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania w zakresie wykonawstwa sieci i instalacji gazowych.
Weryfikacja: Praca projektowa, rozmowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U14_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_02
Potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją sieci i instalacje gazowe, używając właściwych metod, technik i narzędzi.
Weryfikacja: Praca projektowa, rozmowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie poznawania nowych technologii i nowych rozwiązań materiałowych stosowanych przy realizacji sieci i instalacji gazowych.
Weryfikacja: rozmowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK