Nazwa przedmiotu:
Fizyka budowli - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż./ Dorota Bzowska/ adiunkt z habilitacją
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_29_P
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin wg planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 10, zapoznanie z literaturą - 15, przygotowanie do zaliczenia - 15, razem - 50. Razem 50 godzin = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10 h = 0.4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin wg planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 10, zapoznanie z literaturą - 15, przygotowanie do zaliczenia - 15, razem - 50. Razem 50 godzin = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15.
Cel przedmiotu:
Potrafi poprawnie projektować przegrodę budowlaną przede wszystkim pod względem ochrony cieplnej i wilgotnościowej. Umie wyznaczyć zbilansowaną energię potrzebną na pokrycie strat cieplnych w budynku. Potrafi posługiwać się Normami i Rozporządzeniami w zakresie fizyki budowli i wykorzystywać metody obliczeniowe w nich zawarte. Umie pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu.
Treści kształcenia:
P1 - Wyznaczanie oporów przewodzenia, przejmowania i przenikania dla przegród budowlanych standardowych i niestandardowych, współczynniki przenikania ciepła; P2 - Obliczanie mostków cieplnych liniowych i punktowych; P3 - Wyznaczanie całkowitego oporu dla warstw cieplnych niejednorodnych; P4 - Ochrona cieplna budynków – warstwy izolacyjne; P5 - Wyznaczanie projektowej straty ciepła przez przenikanie, w tym do gruntu oraz projektowej wentylacyjnej straty ciepła (także metody uproszczone) PN EN 12831; P6 - Wyznaczanie bilansu energetycznego obiektu budowlanego PN EN 13790; P7 - Metodologie wyznaczania czynnika temperaturowego frsi na powierzchni wewnętrznej i metodologia obliczania kondensacji międzywarstwowej.
Metody oceny:
Zaliczenie projektu odbywać się będzie na podstawie kolokwium, przeprowadzonego na przedostatnich zajęciach przed końcem semestru (IX zjazd). Termin sprawdzianu poprawkowego dla tego zaliczenia przypada na ostatnich zajęciach w semestrze (X zjazd).
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Klemm P. i in., Budownictwo ogólne, T. II Fizyka budowli, Arkady, Warszawa 2005 2. Koczyk H., Podstawy projektowania cieplnego i termomodernizacji budynków. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2000 3. Grabarczyk S., Fizyka budowli. Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego. OWPW, Warszawa 2005 4. Marks W., Owczarek S., Optymalizacja wielokryterialna budynków energooszczędnych KILiWIPPT PAN, Warszawa, 1999 5.Pluta Z., Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, P.W., 2000 6.Wnuk R., Budowa Domu Pasywnego w Praktyce, Przewodnik Budowlany, 2007 7.Recknagel, Sprenger, Schramek, Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła Woda, Chłodnictwo, Omini Scala, Wrocław 2008
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_01
Umie rozwiązywać typowe zadania związane z: wymianą ciepła w budynku, bilansem energii, przepływem wilgoci w przegrodaqch budowlanych
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W02_01
Ma podstawową wiedzę z architektury
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W03_01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą zagadnienia z zakresu ochrony cieplnej budynków
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W03_02
Ma podstawową wiedzę w zakresie wymiany ciepła i masy w obiektach budowlanych
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o tendencjach rozwojowych z zakresu nowoczesnych materiałów budowlanych z uwzględnieniem ich własności cieplnych i wilgotnościowych
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi posługiwać się Normami i Rozporządzeniami w zakresie fizyki budowli i wykorzystywać metody obliczeniowe w nich zawarte. Umie pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_01
Ma umiejętność samokształcenia
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U09_01
Potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać metody symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U09_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U15_01
Potrafi ocenić przydatność metod badawczych do oceny jakości materiałów i elementów budowlanych
Weryfikacja: Sprawdzian z części projektowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U15_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę korzystania z literatury przedmiotu oraz śledzenia rozwoju dyscypliny
Weryfikacja: projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK