Nazwa przedmiotu:
Technologia wody i ścieków - laboratorium
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Hanna Bauman-Kaszubska /adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_22_L
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 25, przygotowanie do sprawdzianów - 25, opracowanie wyników i napisanie sprawozdań - 20, razem - 100 h;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Laboratoria - 30 h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 25, przygotowanie do sprawdzianów - 25, opracowanie wyników i napisanie sprawozdań - 20; Razem - 100 h = 4 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium450h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
laboratorium 8-12
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest poznanie i zrozumienie istoty procesów stosowanych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz zdobycie umiejętności przeprowadzania określonych doświadczeń laboratoryjnych wraz z interpretacją wyników i wyciągnięciem wniosków.
Treści kształcenia:
L1 - Analiza ogólna wody. L2 - Odbarwianie i klarowanie wody metodą koagulacji. L3 - Zmiękczanie i demineralizacja wody. L4 - Dezynfekcja wody metodą chlorowania. L5 - Badanie chemiczne ścieków. L6 - Koagulacja/flokulacja ścieków. L7 - Mechaniczne oczyszczanie ścieków. L8 - Neutralizacja ścieków.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest: - obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności usprawiedliwione w ciągu semestru), - zaliczenie wszystkich pisemnych sprawdzianów z przygotowania teoretycznego do danego ćwiczenia, - wykonanie i zaliczenie sprawozdań ze wszystkich wykonywanych ćwiczeń. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest z uwzględnieniem następujących elementów i ich udziałów procentowych: ocena z pisemnych sprawdzianów na zajęciach laboratoryjnych 60%; ocena ze sprawozdań z wykonanych ćwiczeń 30%; ocena wynikająca z obserwacji podczas zajęć 10%.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 2. Łomotowski J., Szpindor A.: Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Arkady, Warszawa 1999 3. Apolinarski M., Bartkiewicz B., Wąsowski J.: Ćwiczenia laboratoryjne z technologii ścieków, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 4. Heidrich Z., Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2005 5. Red. nauk. Nawrocki J.: Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 6. Zieliński J.: Chemia wody i ścieków, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993 7. Anielak A.: Chemiczne i fizyko-chemiczne oczyszczanie ścieków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretyczne wiedzę ogólną w zakresie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Weryfikacja: Wejściówki (L1 - L11).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody i techniki stosowane w laboratorium technologii wody i ścieków, sprzęt i aparaturę wykorzystywaną przy realizacji badań doświadczalnych.
Weryfikacja: Obserwacja podczas ćwiczeń laboratoryjnych (L1 - L11), sprawozdania (L1-L11)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_01
Zna podstawy prawne w zakresie technologii wody i ścieków; ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących norm dotyczących jakości wody i ścieków.
Weryfikacja: Wejściówki i sprawozdania (L1 - L11).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U08_01
Potrafi przeprowadzić doświadczenia z zakresu procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Weryfikacja: Obserwacja podczas ćwiczeń laboratoryjnych, sprawozdania (L1 - L11).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U13_01
Potrafi dokonać krytycznej analizy procesu technologicznego w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Weryfikacja: Wejściówki i spawozdania (L1 - L11).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w grupie podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych i tworzenia sprawozdania oraz ma świadomość odpowiedzialności za wykonywane zadania.
Weryfikacja: Obserwacja podczas ćwiczeń laboratoryjnych, sprawozdania (L1 - L11).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K