Nazwa przedmiotu:
Miernictwo - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Artur Koper/ adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_17_P
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 10; Przygotowanie do kolokwium 20; Prace projektowe 20; RAZEM 50 godz. = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekt 10 = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 10; Przygotowanie do kolokwium 20; Prace projektowe 20; RAZEM 50 godz. = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Projekty 10-15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nauczenie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych dla potrzeb inżynierii środowiska, zapoznanie ze sprzętem geodezyjnym, techniką pomiarów i opracowaniem wyników pomiarów.
Treści kształcenia:
P1 - Skale i podziałki (wykonanie arkusza), P2 - Pomiary odległości, taśma stalowa, elektroniczny pomiar odległości, opracowanie wyników pomiaru, P3 - Pomiary kątowe, tyczenie kątów prostych - węgielnica, P4 - Budowa teodolitu, P5 - Warunki geometryczne teodolitu (rektyfikacja). Pomiar kątów metodą zwykłą, P6 - Rachunek współrzędnych, obliczanie ciągu poligonowego, P7 - Obliczanie i pomiar powierzchni (wykonanie arkusza), P8 - Obliczanie i pomiar powierzchni (wykonanie arkusza) c.d., P9 - Pomiary wysokościowe, budowa niwelatora ze śrubą elewacyjną i samopoziomującego, łaty, P10 - Rektyfikacja niwelatora i pomiar niwelatorem. Opracowanie wyników pomiaru.
Metody oceny:
1. W przypadku nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany do przedstawienia prowadzącemu usprawiedliwienia. Dopuszcza się jedną nieobecność na zajęciach. 2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się na poszczególnych zajęciach w semestrze i obejmuje ocenę wykonywanych przez studentów zadanych prac obliczeniowych i pomiarowych oraz ocenę wyniku sprawdzianu końcowego. 3. Ćwiczenia projektowe prowadzone są w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem pracy studenta na zajęciach i w domu oraz indywidualnego zaangażowania w pomiarach terenowych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie dwóch ocenianych prac wykonanych przez studenta na zajęciach i w domu oraz zaliczenie sprawdzianu pisemnego, przy przyjęciu skali ocen: 2,0 - ocena niedostateczna; 3,0 - ocena dostateczna; 3,5 - ocena ponad dostateczna; 4,0 - ocena dobra; 4,5 - ocena ponad dobra oraz 5,0 - ocena bardzo dobra. Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest jako średnia z ocen ze sprawdzianu i wykonanych prac. 4. Poza zajęciami kontakt prowadzącego ze studentami odbywa się podczas konsultacji w uzgodnionych terminach. Do kontaktu wykorzystywana jest również platforma Portaliusz. Student może poprawić ocenę z przedmiotu w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia przed zakończeniem zajęć w semestrze. 5. Stwierdzenie niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu lub posługiwanie się przez studenta niedozwolonymi materiałami, bądź urządzeniami elektronicznymi skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej, bez możliwości jej poprawienia i niezaliczeniem przedmiotu. Podczas zajęć i podczas sprawdzianu zabronione jest używanie telefonów komórkowych. 6. W trakcie zajęć zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Kosiński W., Geodezja, SGGW 2002. 2. Wójcik M., Wyczółek I., Geodezja, Wyd. PP 2002. 3. Przewłocki S., Geodezja dla Inżynierii Środowiska, PPWK 2001. 4. Kietlińska Z., Walczak S., Miernictwo w budownictwie lądowym i wodnym, WSiP 1997. 5. Kamele C., Lipiński M., Geodezja, PPWK 2001. 6. Kietlińska Z., Podstawy inżynierskich pomiarów geodezyjnych, Wyd. PW 1991.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie zastosowań geodezji w różnych dyscyplinach inżynierskich powiązanych z inżynierią środowiska.
Weryfikacja: Indywidualna praca studenta (P1, P7, P8), Kolokwium (P1-P10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowy sprzęt wykorzystywany do badań geodezyjnych: taśma stalowa, węgielnica, teodolit, niwelator itp.
Weryfikacja: Kolokwium (P2-P5, P9); Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U07_01
Potrafi posługiwać się podstawowymi geodezyjnymi programami obliczeniowymi: WINKALK, MICROMAP.
Weryfikacja: Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o