Nazwa przedmiotu:
Modelowanie w inżynierii środowiska (IN1A_33/02)
Koordynator przedmiotu:
dr Andrzej Pankowski/ starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_33/02
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, przygotowanie do zajęć - 20, przygotowanie do kolokwium - 10, razem - 50;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 20 h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15, projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami modelowania matematycznego. Przybliżenie zasad symulacji wybranych procesów inżynierii środowiska w szczególności w zakresie problemów racjonalizacji użytkowania energii.
Treści kształcenia:
W1. Wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe pojęcia i określenia. W2. Klasyfikacja modeli matematycznych, procesy ustalone i nieustalone. W3. Grupy równań tworzących model matematyczny (przykłady równań: bilansowego, pędu, energii, masy, ograniczenia na parametry procesu). W4. Modelowanie przedsięwzięć termomodernizacji obiektów budowlanych. W5. Metody oceny efektywności ekonomicznej przykładowych przedsięwzięć modernizacyjnych, termomodernizacyjnych. W6. Modelowanie procesów i układów dynamicznych. W7. Modelowania procesów cieplnych. W8. Modelowanie zużycia energii w obiektach budowlanych(ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). W9. Metody i techniki komputerowe, służących do rozwiązywania zagadnień inżynierskich (m.in. metody elementów skończonych i brzegowych) W10. Symulacje wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W11. Przykłady modelowania matematycznego do rozwiązywania problemów ochrony środowiska.
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie kolokwium. Ocena końcowa to wypadkowa uzyskanej liczby punktów: 5,0 – 91%-100% 4,5 – 80%- 91% 4,0 – 71%-80% 3,5 – 61%-70% 3,0 – 51%-60% 2,0 – 0%-50%.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Heermann D.W. Podstawy symulacji komputerowych w fizyce. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997 2. Griebel M., Knapek S., Zumbusch G. Numerical Simulation in Molecular Dynamics. Springer 2007. 3. Kincaid D., Cheney W., Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010 4. Milenin A., Podstawy metody elementów skończonych – zagadnienia termomechaniczne, Wydawnictwa AGH, Kraków, 20102. 5. Szewczyk B: Termomodernizacja instalacji w budownictwie. OI ""Technika Instalacyjna w Budownictwie, Warszwa 1999 6. Grabarczyk S.: Fizyka budowli. Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005 7. Górzyński J.: Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzedzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w zakresie inżynierii środowiska.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł w zakresie ionżynierii środowiska. Potrafi integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U07_01
Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie (pakiet Microsoft Office oraz AutoCad) do opracowania i prezentacji zadań opisowo-obliczeniowych typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii środowiska.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U09_01
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie inżynierii środowiska metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U09_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U09_02
Umie posługiwać się regułami logiki matematycznej w zastosowaniach matematycznych i technicznych oraz potrafi wykorzystać poznne metody i modele matematyczne do analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U09_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przejmując w niej różne role. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K