Nazwa przedmiotu:
Praktyka zawodowa
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska/starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_40
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Praktyka zawodowa: 100h = 4 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,0
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
.Celem praktyki jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych podczas studiów oraz wykształcenie umiejętności stosowania ich w funkcjonowaniu podmiotu zewnętrznego. Student odbywający praktykę ma możliwość praktycznego poznania zagadnienień związanych z kierunkiem studiów. Praktyka pozwala również na nawiązanie kontaktów zawodowych.
Treści kształcenia:
Zapoznanie z technologią procesów produkcyjnych oraz organizacją pracy w podmiocie zewnętrznym związanym z kierunkiem studiów.
Metody oceny:
Zgodne z „Zasadami organizacji, przebiegu, zaliczania i finansowania praktyk studenckich objętych planem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych”, obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
4 tygodnie po sem VI

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska
Weryfikacja: Dziennik praktyk, Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U02_01
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach
Weryfikacja: Dziennik praktyk, obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U11_01
Potrafi zastosować zasady bezpieczeństwa związane z pracą z zakresu inżynierii środowiska.
Weryfikacja: Dziennik praktyk; Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U11_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U13_01
Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania przedsięwzięcia w zakresie inżynierii środowiska i ocenić przyjęte rozwiązania techniczne.
Weryfikacja: Dziennik praktyk; Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, między innymi związaną z pracą zespołową.
Weryfikacja: Dziennik praktyk; Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K
Charakterystyka K05_01
Ma świadomość potrzeby profesjonalnych zachowań i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Weryfikacja: Dziennik praktyk; Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR