Nazwa przedmiotu:
Technologie energooszczędne (IN1A_34/03)
Koordynator przedmiotu:
dr hab.inż. /Dorota Bzowska/ adiunkt z habilitacją
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_34/03
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do kolokwium - 5; Razem - 25 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem wykładu jest edukacja studenta w zakresie technologii energooszczędnych stosowanych w obiektach budowlanych. Wykorzystywanie tych nowatorskich rozwiązań obniża zapotrzebowanie energii w sezonie grzewczym oraz chłodu w okresie letnim. Student potrafi dokonać właściwego doboru technologii energooszczędnej oraz wyznaczyć zapotrzebowanie energii na pokrycie strat cieplnych w budynku lub odprowadzenie ciepła w okresie letnim.
Treści kształcenia:
W1 - Budownictwo niskoenergetyczne, termomodernizacja, elementy audytu energetycznego budynku; W2 - Energia promieniowania słonecznego w kontekście redukcji energochłonności obiektów budowlanych, przegrody przezroczyste – selektywne pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego; W3 - Bierne systemy słoneczne – bezpośredniego i pośredniego wykorzystywania energii promieniowania słonecznego, ściana Tromb’a; W4 - Helioaktywne systemy słoneczne – konwersja fototermiczna - kolektory słoneczne w systemach cwu; W5 - Izolacje transparentne, materiały budowlane nowej generacji; W6 - Wymienniki gruntowe ciepła w instalacjach wentylacyjnych z wysokosprawnym wymiennikiem ciepła; W7 - Schemat działania zaawansowanych systemów wentylacji naturalnej, ANV; W8 - Termowizja – detekcja wad ciepnych w obudowie budynku; W9 - BSP – komercyjne programy symulacji procesów cieplno-przepływowych zachodzących w budynkach; W10 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie dwóch kolokwiów. Kolokwia oceniane są punktowo w skali od 0 do 100. Przeliczanie punktów na oceny przebiega wg. schematu: 5,0 – 91-100%, 4,5 – 81-90%, 4,0 – 71-80%, 3,5 – 61-70%, 3,0 – 51-60%, 2,0 – 0-50% Wyznaczane są konsultacje w uzgodnionych wcześniej terminach. Prowadzący ma kontakt mailowy ze studentami.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Klemm P. i In., Budownictwo ogólne, T. II Fizyka budowli, Arkady, Warszawa 2005 2. Koczyk H., Podstawy projektowania cieplnego i termomodernizacji budynków. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2000 3. Grabarczyk S., Fizyka budowli. Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego. OWPW, Warszawa 2005 4. Pluta Z., Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, P.W., 2000 5. Pluta Z., Słoneczne instalacje energetyczne, P.W., 2003 6. Wnuk R., Instalacje w Domu Pasywnym i Energooszczędnym, Przewodnik Budowlany, 2007 7. Wnuk R., Budowa Domu Pasywnego w Praktyce, Przewodnik Budowlany, 2007 8. Recknagel, Sprenger, Schramek, Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła Woda, Chłodnictwo, Omini Scala, Wrocław 2008
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_01
Potrafii wyznaczyć zapotrzebowanie energii w obiekcie budowlanym oraz ma przyswojoną metodologię obliczania kolektorów
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W03_01
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu ochrony cieplnej budynków oraz użytkowania energii ze źródeł niekonwencjonalnych
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W03_02
Ma podłębioną wiedzę z zakresu fizyki budowli
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_02
Ma ogólną wiedzę nt. charakterystyki energetycznej budynku
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o tendencjach rozwojowych z zakresu nowoczesnych technologii w inwestycjiach budowlanych z uwzględnieniem ich energooszczędności
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi posługiwać się Normami i Rozporządzeniami w zakresie fizyki budowli i wykorzystywać metody obliczeniowe w nich zawarte. Umie pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U