Nazwa przedmiotu:
Budownictwo
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Andrzej Dzięgielewski/ starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_15
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, przygotowanie do zajęć - 15, razem - 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 20h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest rozumienie roli i zadań podstawowych elementów budynku
Treści kształcenia:
W1 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane W2 - Kryteria doboru i wymagania stawiane pionowym i poziomym przegrodom budowlanym. Układy konstrukcyjne budynków W3 - Konstrukcja i zasady kształtowania fundamentów budynku W4 - Ściany w budynkach – konstrukcja ścian w budynkach wykonanych w technologii tradycyjnej. Zasady doboru i wykonania przewodów kominowych w budynkach. W5 - Stropy w budynkach – zasady doboru, wieńce i żebra rozdzielcze. W6 - Konstrukcja i zasady kształtowania schodów W7 - Konstrukcja i zasady kształtowania dachów drewnianych W8 - Stropodachy oraz tarasy i balkony w budynkach wykonywanych w technologii tradycyjnej W9 - Krycie dachów oraz odprowadzanie wód opadowych W10 - Kryteria doboru stolarki i ślusarki budowlanej W11 - Roboty wykończeniowe - tynki i okładziny. W12 - Dylatacje w budynkach wznoszonych metodami tradycyjnymi – zasady doboru i konstruowania.
Metody oceny:
Warunki zaliczenia przedmiotu w sem. 4: - uzyskanie punktów za sprawdziany od 11 do 20. Przeliczenie punktów na oceny końcowe jest następujące: od 0,0 do 10,9 pkt - 2,0 od 11,0 do 12,7 pkt - 3,0 od 12,8 do 14,5 pkt - 3,5 od 14,6 do 16,3 pkt - 4,0 od 16,4 do 18,1 pkt - 4,5 od 18,2 do 20,0 pkt - 5,0
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 2. Budownictwo ogólne, Tom 3, Elementy budynków, Podstawy projektowania, Arkady 2008. 3. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów, ARCHI-PLUS, Kraków 2007. 4. Pyrak St., Michalak H., Domy jednorodzinne, konstruowanie i obliczanie, Arkady, Warszawa 2006. 5. Nożyński W., Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna, WSiP, 2000.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie kształtowania budynku i elementów budowlanych.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_01
Ma wiedzę ogólną na temat rozwoju i dokonań cywilizacji w zakresie budownictwa, ma świadomość konieczności stosowania aspektów prawnych w działalności inżynierskiej.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki budowlanej, nowych materiałów i technologii budowlanych.
Weryfikacja: Pisemny sprawdzian opisowy (W2, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK