Nazwa przedmiotu:
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (IN1A_02/02)
Koordynator przedmiotu:
dr/ Izabela Józefczyk/starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_02/02
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład (liczba godzin według planu studiów) - 20; zapoznanie się z literaturą - 10; przygotowanie do zaliczenia - 5; przygotowanie do kolokwium - 15; RAZEM: 50 Ćwiczenia (liczba godzin według planu studiów) - 10; przygotowanie do zajęć - 5; zapoznanie się z literaturą - 10; przygotowanie do zaliczenia - 10; przygotowanie do kolokwium - 15; RAZEM: 50; Razem: 50 + 50 = 100
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład (liczba godzin według planu studiów) - 20h = 0,8 ECTS; Ćwiczenia (liczba godzin według planu studiów) - 10h = 0,4 ECTS; RAZEM: 0,8 + 0,4 = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia150h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
wykład min. 15 studentów; ćwiczenia 15-30 studentów.
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy i podstawowych umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi na kierunku Inżynieria Środowiska w zakresie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.
Treści kształcenia:
W1- Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. W2- Zmienna losowa jednowymiarowa. W3-4 - Wielowymiarowe zmienne losowe. W5Prawa wielkich liczb i twierdzenia graniczne W6 - Podstawowe pojęcia statystyki. W7-8 - Estymacja W9-10 Testowanie hipotez. C1-2 Przestrzeń prawdopodobieństwa. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa w R. C 3-4 Rozkład prawdopodobieństwa wektora losowego. C 5 Powtórzenie wiadomości z C1-4. C 6-7Estymacja C8-9 -Wybrane testy hipotez statystycznych dotyczące średniej i wariancji. C 10 Powtórzenie wiadomości z C6-9.
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się w oparciu o liczbę punktów uzyskanych z 2 kolokwiów ( po 20 punktów każde), z wejściówek (2 punkty każda) oraz punktów uzyskanych za aktywność na zajęciach. Kryterium oceny: (0%,50%) liczby punktów – ocena 2.0 <50%,60%) liczby punktów – ocena 3.0 <60%,70%) liczby punktów – ocena 3.5 <70%,80%) liczby punktów – ocena 4.0 <80%,90%) liczby punktów – ocena 4.5 <90%,100%> liczby punktów – ocena 5.0 Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest otrzymanie minimum 50% punktów. Aktywna postawa studenta na zajęciach może podwyższyć ocenę z zaliczenia o pół stopnia. Zaliczenie wykładu student uzyskuje w oparciu o sumę punktów uzyskanych z teorii (przy zachowaniu kryterium oceny), zaliczenie ćwiczeń w oparciu o sumę punktów uzyskanych z zadań na kolokwiach i aktywność (przy zachowaniu kryterium oceny). Ocena łączna uzyskana jest w oparciu o sumę punktów zdobytych z teorii i zadań przy zachowaniu kryterium oceny.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Kordecki W., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław 2003.2.Jasiulewicz H., Kordecki W., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław 2003.3. I.Musiał-Walczak, J.Muszyński , J.Radzikowski, A.Włodarska-Dymitruk Zbiór zadań z matematyki tom 3. Oficyna wydawnicza PW, Warszawa 1995 4.T.Włodarski Algebra liniowa i programowanie liniowe w zadaniach i zastosowaniach ekonomicznych. Oficyna wydawnicza MA, Łódź 2011.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
Część zajęć prowadzona przy komputerach

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_02
Posiada podstawową wiedzę w zakresie probabilistyki w szczególności rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.
Weryfikacja: kolokwium( W1 -15,C1-15;),obserwacja na zajęciach(C1-15),prace domowe(C1-15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U07_01
Potrafi dokonać podstawowych analiz w programie Statistica lub Excel
Weryfikacja: obserwacja na zajęciach(C9-13),prace domowe(C9-13)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U09_03
Potrafi zastosować wiedzę z zakresu probabilistyki do obróbki danych.Umie wyznaczyć prawdopodobieństwo w przestrzeni probabilistycznej.Umie wyznaczyć parametry zmiennych losowych i rozumie ich znaczenie, zna typowe rozkłady zmiennych losowych.
Weryfikacja: kolokwia (W 1-13,C1-7,9-13)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U09_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o