Nazwa przedmiotu:
Biologia i ekologia - laboratorium
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Karol Prałat/adiunkt z habilitacją
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_07_L
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Ćwiczenia laboratoryjne (liczba godzin według planu studiów) - 30; przygotowanie do zajęć - 20; zapoznanie z literaturą - 20; opracowanie wyników - 5; przygotowanie sprawozdania - 10; przygotowanie do zaliczenia - 5, RAZEM: 100h = 4 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Ćwiczenia laboratoryjne (liczba godzin według planu studiów) - 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Ćwiczenia laboratoryjne (liczba godzin według planu studiów) - 30; przygotowanie do zajęć - 20; zapoznanie z literaturą - 20; opracowanie wyników - 5; przygotowanie sprawozdania - 10; przygotowanie do zaliczenia - 5, RAZEM: 100h = 4 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium450h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
laboratorium 8-12
Cel przedmiotu:
Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z systematyką mikroorganizmów wodnych, glebowych oraz występujących w powietrzu, a także funkcjonowaniem ekosystemów , metodyką badań hydrobiologicznych, technikami badań mikrobiologicznych, analizą sanitarną wody, powietrza i gleby.
Treści kształcenia:
L1 - Ćwiczenia organizacyjne, podstawowe zasady pracy w laboratorium biologicznym, przepisy BHP. L2 - Przegląd wybranych grup mikroorganizmów biosfery. Mikroorganizmy w oczyszczaniu ścieków – pojęcie osadu czynnego. L3 - Techniki mikroskopowe. Obserwacje mikroskopowe bakterii, glonów (sinice, okrzemki, zielenice), grzybów, pierwotniaków. Badanie mikroskopowe osadu czynnego. L4 - Metody oceny stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych na podstawie biologicznych wskaźników jakości wód, stosowanych w biomonitoringu (makrofitowy indeks rzeczny, wskaźnik okrzemkowy, zawartość chlorofilu a). System saprobów – metoda Pantelego i Buck’a. L5 - Podstawowe techniki mikrobiologiczne. L6 - Analiza sanitarna wody ( woda pitna i powierzchniowa). L7 - Analiza sanitarna gleby. L8 - Analiza sanitarna powietrza. L9 - Badanie grup fizjologicznych bakterii. L10 - Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w semestrze III jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów dotyczących tematyki ćwiczeń oraz zaliczenie sprawozdania z wykonywanych doświadczeń. Podczas ocenienia poszczególnych sprawdzianów stosowana będzie następująca skala ocen: 91%-100% - 5,0 81%-90% - 4,5 71%-80% 4,0 61%-70% - 3,5 51%-60% - 3,0 0%-50% - 2,0 Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych ze sprawdzianów oraz sprawozdania. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność na trzech ćwiczeniach.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Krzysztofik B., Ossowska-Cypryk K.: „Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii powietrza”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1989, 2. Pawlaczyk-Szpilowa M.” Biologia i ekologia”, PWN, 1978 3. Kańska Z. i inni: Ćwiczenia laboratoryjne z biologii sanitarnej cz. I i cz. II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1998. 4. Grabińska-Łoniewska: „Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii ogólnej”, OWPW, 1996. 5. Libudzisz, Kowal, Żakowska: ""Mikrobiologia techniczna; Tom 1"", PWN, Warszawa 2007 6. Grabińska-Łoniewska A. i inni: Biologia Środowiska, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2011 7. Eikelboom D. H., Van Buijsen H. J. J.: Podręcznik mikroskopowego badania osadu czynnego, Wydanie I, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 1999
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_04
Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, ochrony środowiska oraz chemii. Ma wiedzę o charakterystyce środowiska powietrznego, wodnego i glebowego.
Weryfikacja: Sprawdziany obejmujące tematykę zajęć, dyskusja podczas zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W01_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W03_01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą systematyki i występowania mikroorganizmów oraz sposbów ich badania w warunkach laboratoryjnych. Ma wiedzę dotyczącą mikrobiologii powietrza, wody oraz środowiska glebowego.Posiada wiedzę związaną z analizą sanitarną i oceną jakości wody, powietrza i gleby.
Weryfikacja: Sprawdziany obejmujące tematykę zajęć, dyskusja podczas zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W05_01
Ma wiedzę dotyczącą najnowszych metod i rozwiązań stosowanych w analizie sanitarnej wody, powietrza i gleby
Weryfikacja: Dyskusja podczas zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism naukowych związane z kontrolą jakości wody, powietrza i gleby. Analizuje i interpretuje uzyskane na drodze doświadczeń laboratoryjnych wyniki. Potrafi formułować wnioski na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz oceniać stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego w oparciu o przyjęte normy
Weryfikacja: Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych analiz mikrobiologicznych wraz z samodzielną oceną jakości badanych prób
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U08_01
Potrafi zaplanować i przeprowadzić proste doświadczenia laboratoryjne z zakresu badań mikrobiologicznych. Potrafi wykonać analizę sanitarną wody, powietrza i gleby uwzględniającą mikroorganizmy będące wskaźnikiem zanieczyszczeń oraz analizę wybranych grup fizjologicznych bakterii. Potrafi zinterpretować uzyskane wyniki oraz ocenić jakość badanych prób.
Weryfikacja: Samodzielne wykonanie doświadczeń laboratoryjnych oraz przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych badań, zawierającego ocenę jakości badanych prób.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę samokształcenia oraz rozszerzania zdobytej wiedzy o nowe rozwiązania i technologie stosowane w biologii sanitarnej
Weryfikacja: Obserwacja podczas wykonywania ćwiczeń
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K02_01
Ma świadomość i rozumie znaczenie zachowania odpowiedniej jakości sanitarnej wód, powietrza i gleby dla wykorzystywania ich przez człowieka oraz rozumie prowadzenie monitoringu ich stanu. Ma świadomość zagrożeń epidemiologicznych wynikających z niewłaściwego stanu mikrobiologicznego wód, gleby i powietrza.
Weryfikacja: Obserwacja podczas wykonywania ćwiczeń
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR